Satirens enevælde

Af Sørine Gotfredsen 49

Det synes efterhånden at være en udbredt antagelse, at der hersker generel lede ved den politiske klasse, og tanken medfører forskellige idéer. Senest er det blevet foreslået, at visse af landets satiriske hjerner reelt fungerer bedre i rollen som vagthunde overfor politikerne end journalister. Den teori blev atter nævnt, da komiker Jonatan Spang forleden legede kritisk reporter på det pressemøde, hvor Anna Mee Allerslev meddelte sin borgmesterafgang fra Københavns Rådhus. Nogen mente, at Jonatan Spang spildte folks tid ved at optræde som pressemødets pinlige indslag, mens andre fandt det passende, at han gav Allerslev igen med samme selviscenesættende attitude, som hendes personlige valgvideo bar præg af. Denne sidste holdning rummer en pointe. En politiker kan benytte sig af så gennemskuelige tricks i sin personlige markedsføring, at vedkommende fortjener at blive gjort lidt til grin. Så ja, i nogle tilfælde kan en komiker fungere som en nyttig kritisk stemme, men vi skal være varsomme med at ophøje fænomenet til en generelt god idé.

For jo mere magt satirikerne får, desto sværere kan de få ved at administrere den. Et lille eksempel. En aften havde Signe Molde inviteret Mette Bock ind i sit program ”Quizzen med Signe Molde”, hvor politikere bliver ved med at møde beredvilligt op. Mette Bock blev præsenteret som kulturminister, hvorefter hun påpegede, at hun også er kirkeminister, og hertil svarede Molde noget i stil med: ”Nå ja, men det er ikke så vigtigt.” Mette Bock blev synligt irriteret over den dumme bemærkning, men sagde ikke noget, og positionerne kolliderede her på en måde, der rummer mere, end man måske umiddelbart tror. En kvinde i ét af landets mest betydningsfulde embeder sidder sammen med en person, der med sin luftige mediestatus i ryggen nedgør halvdelen af hendes virke. Og hun kan med sindsro gøre det, for politikeren finder sig i det, og Molde kan score billige points ved at understrege en tankegang, der som oftest ofte får flertallet til at fnise. Det har længe været ret selvfølgeligt at grine lidt af kirken som begreb, og som satiredronning med fast sendetid er Signe Molde med til at reproducere den gængse og åndeligt set fladtrådte tænkning. Hun flyder her med strømmen og udviser samtidig en temmelig malplaceret mangel på respekt for én af landets ministre, hendes alder og hendes position.

Det er et usundt træk ved vores samfund, at de selvbevidste børn af medieboblen taler til autoriteter, som var de ligestillede. Og det er tankevækkende, at selv de mest erfarne politikere lader dem gøre det. Det åbenbarer, hvordan den evige ironi og det flade hierarki kan trække alle med nedad, og når satirens stemmer leger samfundets kritiske røst, tiltager de sig en rolle, som de ikke altid har format til. Alt imens de risikerer at udhule den i forvejen tyndslidte respekt for det politiske erhverv. Sarkasmens kraft rummer et vist fordummende potentiale, og med fare for at lægge nye alen til mit image som humorforladt må jeg erkende, at jeg har svært ved at se det rigtig værdifulde i, at så mange politikere optræder i det konstante cirkus. De tror sikkert, at de udstråler en dejlig afslappet selvopfattelse, men måske er behovet større for, at de udstråler noget andet. Autoritet, for eksempel.

49 kommentarer RSS

 1. Af j.. haNs En.

  -

  En kvinde i ét af landets mest betydningsfulde embeder sidder sammen med en person, der med sin luftige mediestatus i ryggen nedgør halvdelen af hendes virke.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Embeder som kirkeminister eller kulturminister er absolut ikke betydningsfulde.
  Det er ofte tumper som bestrider disse poster.
  Især tjansen som kirkeminister er helt overflødig.
  Det må SG da vide. Hun er jo præst.

 2. Af lib.etty sooerensen

  -

  Satirikere er de eneste intelligente i denne verden..Ser gennem alt bullshit og plutokrati…Vi skal lytte langt mere til disse, se mere Amerikansk tv på området, for jo mere ondt og falsk et samfund, desto mere satire værdier..

  Religiøse har ingen humour! De kan købes af gud via lidt hjemmeindoktrinering tvang, afstraffelse…Ligesom de værste hundeejere kan få en lydig hund via had og ikke kærlighed…I er totalt satire-humour forladte…Religion skabte satiren…Via nødvendighed!

  Signe Molde er en ligegyldig nar..Kan ikke udstå hende…Købt og ligegyldig..Dette er ikke satire, men en borgerlig købt nar af magthaverne, som selv de ynder at se på..Satire er langt vigtigere, fortæller sandheden…Molde er en købt trold, til nar af folket for statskroner…En skamplet på DR..Uden nogen som helst samfundsmæssig værdi.

  Alle Danskere griner af kirken Sørine, pånær jer lo% troende..I må lære at give plads til os i -90%…

  “og når satirens stemmer leger samfundets kritiske røst, tiltager de sig en rolle, som de ikke altid har format til.”

  “Det er et usundt træk ved vores samfund, at de selvbevidste børn af medieboblen taler til autoriteter, som var de ligestillede. ”

  “Autoriteter i et demokrati”, er nu blot plutokrater, og et andet ord ville være . ps.y.ko.pater…Demokratiet er købt af top 1% nu…Kun enhedslisten er et frit parti for folket.. Naturligvis ønsker i jeres forgangne magt retur..Kommer ikke til at ske! I er færdig, som religion iblandt Danskere..Muligvis kan i forkristne nogen af muslimerne der ønsker opholdstilladelse, og bliver nok jeres eneste nye fremtidige tilgang af nye medlemmer..

  Religion har absolut nul indflydelse på kritik af det omkringliggende samfund…Uanset om det er Jakob Schmidt Rasmussens “scientology”, Islam, din version af kristendommen, eller Lilleørs frie opfundet version for eget forgodtbefindende.. Det var i gamle dage i Danmark, at det forholdt sig således..

  Ps. Hr. Falske socialist..

  “Vi har manglet, at de, der har det primære ansvar for at m.øgungerne har udviklet sig til mø.gunger, er kommet på banen, at de har taget ansvar.”

  Den fals.ke soc.ialist, ved udmærket godt at at borge.rlige pen.gekriminalitet står bag arm.od, blue collar-no collar kriminalitet…Han har ikke ans.tændigheden til at skrive om det mest diskuteret spørgsmål i verden lige nu, Den nyeste skat.tesagssvindel….Du er en us.sel bo.rgerlig købt køt..er…Du ønsker blot at skyde skylden på indvan.drer..ikke dem der forårsaget selvsamme, de borg..erlige der indførte dem, og ikke betaler deres ska…tter…

  Hvis du derimod havet sagt at Danmark burde indføre en str.am indva.ndringspolitik, kunne vi diskuttere…Naturligvis er den fals.ke soci.alist ikke interresseret i den diskussion..Ville være an.ti-bor.gerlig, og han vil blive fyret fra sin B. blog med det samme…

  At kun indva.ndrerbørn er afk.om, og ikke borgerl.ige børn, er en ommer også..
  Der burde opføres ghet.toer i gent.ofte i 5oo meters højde, for at den bo.rgerlige elit.e der indførte dem forstår deres omkostninger..Men du flytter uden tvivl selv snarest til Gen.tofte..Såvel som hopper i seng med S, for derefter Danmarks mest korru.pte parti Ven.stre…

  Der er ingen tvivl om at indførelsen af indvan.drer til DK har været katastrofelt…Vokset selv op i 70érnes Danmark i hovedstadsområdet..Hoveddøren var aldrig låst dengang. Der var så godt som ingen indbrud. Islæ.ninge-som andre Skandinavere skal også med i regnstykket…På læge-tandlæge studiet er en tredjedel af de studerende derfra-som isl.and, mens alle undersøgelser viser at vi kommer til at mangle Danske ansatte der, og altså må ansatte disse fre.mmede, til høje Danske lønninger, langt højere end i deres hjemlande…

  V.K….O mere end fordo.blet indva.ndrerantallet til DK over lo år, end lo året før..Sc..hluter startede det, Den nuværende har alle tiders indvan..drerekord..

  Tak forbry.deriske indvan.drervenlige D..F! D…F ved man hvor man har, i den bo.rgerlige lom.me…Ligesom Nye Borg.erlige…

  Den fal.ske social.ist springer uden tvivl snarest ud der? På den anden side, måske er han en socia.list der ønsker en stra.m indva.ndringspolitik over hele fløjen som undertegnede? 🙂 Tvivler..Men er absolut plads til et sådant parti i Dansk politik.. Og vil være den første til at stemme der.

  Satire er alt vi har, når vi ledes rundt af managen af top 1% som nu…Måske hvis samfundet blev mere anstændigt, ville det se anderledes ud..

 3. Af lib.etty sooerensen

  -

  Indlæg i fifleriet?

  Mvh LS

 4. Af ...l........................... ......s.............................

  -

  Satiri.kere er de eneste intelli.gente i denne verden..Ser gennem alt bul.lsh..it og pluto.kra.ti…Vi skal lytte langt mere til disse, se mere Amerikansk tv på området, for jo mere o..ndt og fals.k et sam.fund, desto mere sati.re værd.ier..

  Reli.giøse har ingen hum…our! De kan købes af gu.d via lidt hjemmei.ndoktrinering tv.ang, afstraff.else…Ligesom de væ.rste hund.eejere kan få en lyd.ig hu.nd via h..ad og ikke kærli.ghed…I er totalt satire-humour forladte…Reli.gion skabte sat.iren…Via nødvendighed!

  Signe Molde er en ligegyldig nar..Kan ikke udstå hen.de…Kø.bt og lig..egyldig..Dette er ikke sat.ire, men en borgerli.g kø.bt .n.ar af mag.th.averne, som selv de ynder at se på..Satire er langt vigtigere, fortæller sandheden…M.olde er en købt t..rold, til n..ar af folket for sta.tskroner…En ska.mplet på DR..Uden nogen som helst samfundsmæssig værdi.

  Alle Dan.skere gri..ner af kirken Sø..rine, pånær jer lo% troende..I må lære at give plads til os i -90%…

  “og når sat…irens stem.mer leger samfun..dets kritis.ke r.øst, tiltager de sig en roll..e, som de ikke alti.d har for…mat til.”

  “Det er et usu.ndt træ.k ved vores samfu.nd, at de selvbevi.dste børn af medieboblen taler til autori.teter, som var de ligesti.llede. ”

  “Aut.oriteter i et demo.krati.”, er nu blot plut.okra.ter, og et andet ord ville være . ps.y.ko.pat………er…Demok..ratiet er købt af top 1% nu…Kun enhed..slisten er et frit parti for folket.. Naturligvis ønsker i jeres fo.rgangne m..agt retur..Kommer ikke til at ske! I er fær.dig, som re..ligion iblandt Dan.skere..Muligvis kan i forkrist.ne nogen af muslimerne der ønsker op.holdstilladelse, og bliver nok jeres eneste nye fremt.idige tilgang af nye medlem.mer..

  Reli..gion har absolut nul indflyd.else på kr..itik af det omkringli.ggende sa.mfund…Uanset om det er Jako.b Sch.midt Rasmus.sens “scient..ology”, Islam, din version af kris.tendom.men, eller Lille.ørs frie opfundet version for eget forgodtbefindende.. Det var i gamle dage i Danmark, at det forholdt sig således..

 5. Af ...l........................... ......s.............................

  -

  Lykkedes efter 12 forsøg..Burde modtage en flidspræmie…Beklager mellemrum og mærkelige kommaer, der gør det næsten ulæseligt..Men brug fantasien. 🙂

 6. Af ...l........................... ......s.............................

  -

  Lykkedes efter 12 forsøg..Burde modtage en flid.spræmie…Bekl.ager mell.emrum og mær.kelige kom.maer, der gør det næsten ul.æseligt..Men brug fantasien. 🙂

 7. Af ...l........................... ......s.............................

  -

  Lykkedes efter 12 fors.øg..Burde modta.ge en flid.spr.mie…Bekl.ager mell.emrum og mær.kelige kom.maer, der gør det næsten ul.æseligt..Men brug fant.asien. 🙂

 8. Af Rap And

  -

  Signe Molde fandt ikke at Mette Bocks kirkeministertitel var værd at nævne, og det medfører så denne kommentar:
  “En kvinde i ét af landets mest betydningsfulde embeder sidder sammen med en person, der med sin luftige mediestatus i ryggen nedgør halvdelen af hendes virke”.
  Det er i sandheden satire

 9. Af Jan Petersen

  -

  Sørine, nulstil blog kommentarspor og start forfra – uden net trolls, please!

 10. Af Li..................sbeth s....................ørensen

  -

  Kære Sørine,

  Fjern Jan´s konspirationsterorier om Bin Laden og hans storhed, og start fortfra..Tak…Kun emnerelevante kommentarere som mine tak!

 11. Af Li..................sbeth s....................ørensen

  -

  Kære Sørine,

  Fjern Jan´s konsp.irationsteror.ier om B.in L.aden og hans storhed, og start fortfra..Tak…Kun emnereleva.nte kommentarere som mine tak!

 12. Af M Jørgensen

  -

  Hold nu op Sørinne
  Satiren og ironien går hånd i hånd og det er der ikke noget farligt ved.
  Sådan har det været siden Arilds tid og det skal der ikke ændres på.
  Hvis man lader sig vælge til et erhverv og dermed bliver en offentlig kendt person, må man tåle den tort det er, at blive udsat for både satiren og ironien.
  Husk på at ironien altid er dobbelttydig-en retorisk omgangsform som er naturlig forekommende her i landet.

 13. Af Li..................sbeth s....................ørensen

  -

  Kære Sørine,

  Fjern J….a.n´s ko.nsp.irations.teror.ier om B.in L.aden og hans sto.rhed, og start fortfra..Tak…Kun em.nereleva.nte komm.entarere som mine tak!

 14. Af Henrik Schjødt-Hansen

  -

  Hvad med om du i stedet for bare klapper i og spænder hjelmen, Gotfredsen? Eller – det må jeg måske ikke skrive, for du er vel også en “autoritet”. I fald du ikke også er i lommen på frimureriet skulle du måske tage og spærre øjnene op for hvad der foregår i verden, for I præster har da godt nok snorksovet i timen gennem flere hundrede år. Lad mig droppe dig et par links så du kan komme med ind i kampen:

  http://www.christianbiblereference.org/faq_women.htm

  http://christianitybeliefs.org/

  http://www.vigilantcitizen.com

 15. Af Michael Bruun

  -

  Mon ikke Mette Bock er bekendt med at det kan være risikabelt at stille op i underholdningsfjernsyn? At blive fornærmet over ikke at blive tituleret kirkeminister men ‘kun’ kulturminister er da bare vildt grinagtigt. Det skal man da vist være præst for ikke at mene – synes da det er langt mere fornærmeligt (for alle andre) at samme Mette Bock forlod DR med 2 mil. kroner i fratrædelses gebyr da hun selv sagde op i DR – dengang var Mette Bock nok ikke specielt fornærmet, men stor grinede hele vejen til banken!

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine Gotfredsen

  “Det er et usundt træk ved vores samfund, at de selvbevidste børn af medieboblen taler til autoriteter, som var de ligestillede. Og det er tankevækkende, at selv de mest erfarne politikere lader dem gøre det”.

  Der er ingen der bliver ‘overmennesker’, bare fordi de bestrider topstillinger i Danmark. Det er satirikers fornemmeste opgave at at udstille det hykleri og den dobbeltmoral, der ofte ses hos vores politikere (inklusive Mette Bock) – og både Signe Mole og Jonatan Spang gør det på ypperligste vis.

  At politikerne elsker at optræde i Quizzen eller i ‘Vild med dans’ viser kun med al tydelighed, at de er villige til alt for at blive set.

  I USA er satirikere som Stephen Colbert, John Oliver og Jimmy Kimmel eksperter i at udstille den nacissistiske sociopat og patologiske løgner, Donald Trump.

  Satirikeren er ‘den lille mands’ værn mod dine autoriteter.

 17. Af Arne Nielsen

  -

  Som ateist kan man vel i bedste fald have blandede følelser i forhold til kirkeministerposten, men på den anden side – i kraft af, at Folketinget vel er det nærmeste, vi kommer i retning af en kirkelig synode herhjemme – så har dette Folketing formået at styre folkekirken på en sådan måde, at den ingen bider – og det skal vi ateister være glade for. Det forhold, at det er blevet muligt at etablere kirkelige vielser for homoseksuelle – når nu de så gerne vil have det, og hvorfor skulle de ikke være ligeså fuldt berettigede til Herrens velsignelse som alle andre? – har gjort, at kirken er mulig at være i hus med, når den nu er nævnt i vor grundlov. Og kvindelige præster har vi – selvom der vel stadigt eksisterer fossile mandlige præster, som ikke vil give hånd til en kvindelig præst. De kræfter, som vil stramme kirken omkring sig, og som vel egentligt har den muslimske praksis som et slags forbillede, hvilket vi i den grad ikke ville være tjent med – er blevet tæmmet, og ville det have været muligt, hvis kirken havde været et privat foretagende? Selvom jeg som ateist burde være ligeglad med kirkens gøren og laden, influerer den jo alligevel på min rolle som borger i dette land. Og den omstændighed, at næsten hele den intellektuelle elite her i landet er ateister, gør hele kirkeriet til en alt andet end selvfølgelig sag. Selve ateismen er der i og for sig interessant at rette opmærksomheden imod, idet den slet ikke som kirken har et tilbud om et fællesskab om sin idé, og jeg ville egentligt godt vide noget mere om, hvordan ateister egentlig opfatter denne overbevisning. For mig indebærer den dels en åbenhed overfor interessante idéer af alle mulige slags, men på den anden side en forkastelse af alle sådanne idéer af religiøs karakter, som jeg opfatter som en ren hån mod den menneskelige tænkeevne og realitetssans, og som er i lodret modstrid med, hvad vi ved ganske eksakt. Der ligger mange interessante momenter i denne diskussion, som alt for sjældent tages på en begavet måde, men baggrunden for, at den overhovedet KAN tages, er den udstrakte tolerance i forhold hertil, som vel kan betragtes som resultat af den kirkelige praksis.

 18. Af Helge Nørager

  -

  Måske bemærkning om at den ministerpost ikke var så vigtig, var satire. ?

  Måske nogen savner lidt sans for humor, de siges at dem som ikke kan grine af sig selv, er de mest besværlige at omgås.
  De er så helve.s selvhøjtidelige, og skidtvigtige.
  Men det skal man vel også være for at score 2 millioner uden at skamme sig og stemme for 225 timers regel, og blive i politik.
  Samt forsøge at få lidt kendiseffekt i TV2.
  Det er alt for sandt at de mest medialiderlige er landets mest inkompetente politikere.
  Kendiseffekt i stemmebox, er bedre end argumenter for politik som vil blive ført.

 19. Af H Nielsen

  -

  Hvorfor i alverden, skulle man da behandle politikere med respekt. Sådan en flok selvhøjtidelige taburetaber, der ynder at bilde stemmekvæget en hel masse på ærmet før et valg, for derefter at spurte skrigende væk fra selvsamme valgløfter efter valget. Nej, danske politikere får den behandling de fortjener.
  Jeg brækker mig over de danske politikere, og det danske demokrati, derfor agter jeg heller ikke længere at stemme, det er spild af tid.
  Anarki nu, tak.

 20. Af Kit Louise Strand

  -

  Virkelig relevant kommentar!
  Snart 50 år efter 68-oprøret har samfundet i den grad brug for vertikalitet!
  Jeg har svært ved at forstå, at politikerne stiller op til disse ofte platte programmer…
  “For at vise, vi også er mennesker” lyder begrundelsen ofte… Øh ja, hvem er i tvivl?
  Opfordring: Koncentrer jer blot om at lave politik!

 21. Af ....l.......................................... ...s....................................

  -

  Sørine kan altid sætte et af mine første sendte kommentarer på af de 12 før et kom på, og slette det saglige der endelige kom på? Det første er det bedste, ok måske andet?

  …Det er yderst læseligt og ondt mod kristendommen….Dette har du naturligvis ingen interesse i! Derfor gør du ikke dette……Kun et så godt som ulæseligt indlæg…Religiøst diktatur i Danmark anno 2017!

 22. Af ...l....... ...s.ørensen

  -

  ” Sarkasmens kraft rummer et vist fordummende potentiale, og med fare for at lægge nye alen til mit image som humorforladt må jeg erkende, at jeg har svært ved at se det rigtig værdifulde i, at så mange politikere optræder i det konstante cirkus. De tror sikkert, at de udstråler en dejlig afslappet selvopfattelse, men måske er behovet større for, at de udstråler noget andet. Autoritet, for eksempel.”

  Ja, din religion har totalt efterladt dig må en ødemark uden satire, humour….

  Som den har alle andre religiøse i verden…Derfor i er så farlige medmennesker at have med at gøre. I ser aldrig det latterlige i eksistensen, kun frygten mod den anden troende og især ateistiske..

  Latter og humour, som sarkasme og ironi gør os nærmeste vores næste….Når vi kan kan grine af alle, er ingen en trussel. For virkelig at komme frem, skal man kunne grine af gud…Derefter af sig selv, og sine næste….I den størrelsesorden..

  Kun ateister evner at grine af religiøse, sig selv og sin næste…Og i denne ligger friheden for alle, friheden for religion, elitens magt over folket i top 1%…

  I religiøse Lau, islamister, Jøder er til grin….

 23. Af Thorkild Münster

  -

  Mette Bock en autoritet? Fnis.

 24. Af Arvid Holm

  -

  Medierne kaldes den fjerde statsmagt, bla fordi en stor del af vælgerne får hele deres beslutningsgrundlag fra medierne.
  Derfor kan medierne øve stor indflydelse på valgene ved at “anbefale” henholdsvis “fraråde” tilvalg af holdninger og partier/politikere.
  En væsentlig del af denne indflydelse udøves ved at styre satiren.
  Standup-komikere og andre kunstnere bliver således kun vist i TV, hvis de forhåner til den side, som mediet ønsker.
  Så det gør komikerne, da de kun gør karriere, hvis de bliver kendt gennem TV.
  Tilsvarende ensretning ved hjælp af selvbestaltet “berufsverbot” finder sted i gymnasier, VUC’er og folkeskoler.
  Lærerne skal fylde de korrekte meninger på eleverne, hvis de vil have/beholde et job.
  Beboerhuse og ungdomshuse kan ligeledes være monopoliseret af grupper, der jager “uvedkommende” væk fra de “offentlige” faciliteter med mobning eller tæsk.
  Retsstaten er ikke egnet til at forsvare demokratiet mod selvtægtsgrupper, der tiltager sig kontrol over samfundets faciliteter for information, opdragelse og nærdemokrati.
  For individuel skyld er svær at påvise i en aggressiv flok, der tilmed lyver og dækker over hinanden.

 25. Af Bjørn Sørensen

  -

  Autoritet kræver viden, indsigt og erfaring, hvilket den flok af grønskollinger, som dominerer DR ikke er i besiddelse af.

 26. Af jørn mortensen

  -

  Det er fint set af Sørine Godtfredsen. Vores efterhånden uendelige mængde af tv satirikere og komikere sejler rundt i tv – universet og er med til at cementere en bestemt offentlig/borgerlig konsensus, der går fint i spænd med den mængde hjernedøde reklamer, der ligeledes er konsensusdannende. Det er i min optik ligeledes ulideligt at se, hvordan samme komikere/satirikere er med til at præge samme reklameunivers. Tilsyneladende lever “underholderne” i en verden befriet for etik og moral, bare pengene ruller ind på kontoen.

 27. Af Thomas egeskjold

  -

  Intet ved den såkaldte politiske elite, er værd at have respekt for. Men det tror jeg ikke Sørine kan se da hun altid har ageret magtelitens gokkesok.

 28. Af Kim Poulsen

  -

  Hvorfor skriver bloggeren ikke, at hun selv ufrivilligt pr. stort fotografi var med i programmet og omtaltes som en ma ve sur præst?

 29. Af Ole Lund

  -

  “….som om de var ligestillede”? Som præst må du vel kun docere den mening, at vi alle
  er lige for Vor Herre?

 30. Af Henrik Larsen

  -

  Jeg er helt enig, godt skrevet!

 31. Af j.. haN SEn.

  -

  Det er et usundt træk ved vores samfund, at de selvbevidste børn af medieboblen taler til autoriteter,
  Skriver SG.

  Nu er politikere jo ikke ligefrem moralske autoriter.
  Det er journalister og bloggere heller ikke.
  Danskerne rangerer de to grupper som landets mest utroværdige.
  Med god grund.
  Præster? Nå ja.
  Bortset fra de få mennesker i Danmark som er religiøse, så er der heller ingen, der regner dem for noget.
  Slet ikke præste typer som SG der lefler opad. Og sparker nedad.

 32. Af Finn Larsen

  -

  Ufatteligt at du ikke engang har forstået at det var den politiske journalistik Jonatan Spang lavede satire over. Selv Jeres chefredaktør har fattet det.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  Dette kirke og moske kirkeministerium er der en noget mere underlødigt og tvekønnet en organisation, de vores politikere er nødt til at forstå at de blive stillet til ansvar for de tåbeligheder, misforståelser og fejlbedømmelser de begår, så vær sikker på at i har folket bag jeg når i træffer jeres beslutninger?

  Relativiseringen fortsætter ufortrødent, statsmagten sætter sig ikke ind i hvad islam er, men kører bare monotont frem med religionsfriheden. Islam er ikke bare en opdeling i rettroende og vantro, men en bekæmpelse af vantro.
  Når muslimerne kaldes til bøn, kaldes der til samling imod de vantro….her hjælper det end ikke de af jer der kalder sig ateister!
  For muslimer er der ingen religionsfrihed, vi danske lever endnu i Danmark men kun på tålt ophold, til den dag kravet at underkaster sig det muslimske overherredømme.

  Sådan noget ved politikerne ikke, og hvis de endeligt vidste det, ville de ikke ane hvordan de skulle forholde sig til det, det ser vi nu at rådvilde, hvor længe har vi ikke ventet på en plan B der slår kontra imod M erkels islamiske migrationsplaner, hvor længe skal vi endnu vente på løftet om 0 migration?
  Løftet til det danske folk, som regeringen blev valgt på, de lovede os 0 migration!

  Sådant de fanatiske muslimer lever højt på, vi bliver nød til at sætte os ind i hvad islam er, hvis vi skal have en chance for at bevare vores frie demokratiske samfund.

  Hvis islam bliver en integreret del af samfundet, er alt tabt, så er det bare et spørgsmål om tid!

  Moske og minareter skal overhovedet ikke opføres her i landet, og det forbavsende at undervisning i koranen overhovedet tilladt på dansk jord, som følge af det hadske indhold og de åbenlyse henvisninger til drab på kristne!

 34. Af a hansen

  -

  Mette bock er jo radikal, og den slags politikere bør med masser af satire udstilles som de landsskadelige typer de er. Meget tyder på at radikal politik ender med at blive Danmarks fattigdom, død og undergang. Se den korte og sna p hanen.

 35. Af a hansen

  -

  Det er ret “sjovt” at tænke på at da kommunister og ateister mv. havde hjulpet islamisterne til magten i Iran, var takken at de i tusindvis blev hængt fra træer, broer og byggekraner. Eller de blev kastet ud fra højhuse. Ofte blev deres kvinder og familier også straffet hårdt.

 36. Af Hanne Levinsen

  -

  Metoo-kampagnen har fredet rockmusikerne i alt for lang tid, selvom de uden sammenligning er de kunstnere, der er mest sexistiske – og perverterede – i ders opførsel overfor anstændige kvinder.

  Hvem kan f.eks. høre Led Zeppelin mere, hvis de har læst, eller hørt om “The mud shark-incident”?

 37. Af jan henrik wegener

  -

  Det er da nok “præstinden”, SG selv, der hører mere til i et enevældigt styret samfund end nutidens. Et hvor ministre og politikere skal behandles ærbødigt. Et hvor hun selv repræsenterer “Øvrigheden”?

 38. Af Ole Jakobsen

  -

  Jeg undrer mig til gengæld over, at der er så Lidt satire i dagens medier! Der er jo nærmest ingenting, på trods af der er rigeligt med emner som kunne trænge til en kærlig behandling: Folkeskolereform, klimapolitik, indvandringspolitik, offentligt forbrug osv.

  Kan satire ikke være udtryk for, at politik bliver taget alvorligt?

  Engang havde vi et program som “den gode, den onde og den virkli’ sjove” som netop indeholdt et kritisk samfundsblik, fortalt med glimt i øjet. I dag er det meste humor indholdsløs situationskomik.

  At der er en smule samfundsrelevant satire i Moldes sjov er kun opløftende, politikerne kan jo bare svare igen på udfordringen. At kirken ikke bliver taget særligt seriøst af danskerne er (desværre) et faktum. At der bliver gjort satirisk opmærksom på dét fænomen, er kun godt.

 39. Af j. hanSE n.

  -

  Mon ikke Sørine Godfredsen er født i det forkerte århundrede.
  Hun ville uden tvivl have fundet sig langt bedre tilpas i det 16. århundrede.
  Bortset fra at dengang havde de ikke kvindelige præster.

 40. Af Henrik S

  -

  Er Mette Bock de kristne danskeres tjener og forekæmper?
  Er Lars Løkke ansvarlig for danskernes sikkerhed – også dem på Nørrebro?
  Alle vores politikere er i den grad utroværdige og ingen tager sit ansvar alvorligt.
  Det hele er jo bare for sjov synes de alle at mene .
  De spiller hasard med Danmark og danskernes fremtid .
  Måtte fanden tage dem inden alt for længe , og at de må erstattes af nogle seriøse mennesker med livserfaring og indsigt.
  Nogle der kender det virkelige liv og tager det alvorligt.
  Og især nogle som ikke tror at alle mennesker og kulturer er ens og vil det samme!
  Hvis politikerne tog sig selv og deres tillidshverv alvorligt , ville TV værter måske også gøre det.

 41. Af P Christensen

  -

  En læser mener, at Sørine ville have fundet sig bedre tilpas i det 16 århundrede.
  Samme læser er notorisk blind fortaler for en totalitær ideologi fra det 10.århundrede,
  der alt for længe har fået lov at udgøre fundamentet for parallelsamfund i DK, herunder på Nørrebro, hvor sydlandske bander skyder i gaderne.

  Hvorfor ser man splinten i sin broders øje, men lægger ikke mærke til kæppen i sit eget øre?

 42. Af j.. hanS En

  -

  AF P CHRISTENSE N – 14. NOVEMBER 2017 18:13

  Så er P Christen sen endnu engang på banen med stråmænd og løgnhistorier.
  Han savner nok hans idealsamfund i perioden 1933-1945.

 43. Af M Jørgensen

  -

  Fornemmer jeg en lille ondskabsfuldhed eller er det ironi -fra J Hansen 16.36
  Når han mener at Sørinne ville befinde sig bedre tilpas i det 16 århundrede- et århundrede med heksebrænding og andet troldomsværk.

 44. Af Peer Balleby

  -

  Hassan hader alt dansk – undtagen kontanthjælpen!

 45. Af j. haNse n

  -

  AF PEER BALLEBY – 14. NOVEMBER 2017 21:04

  Så er nazist en og psykopaten pædoKim Olsen på banen i endnu et falsk navn.
  Køteren tør ikke skrive i sit eget navn.

 46. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Henrik S
  Du har tidligere udtrykt, at Nye Borgerlige så er løsningen på alle problemer. Du taler om, at de to formænd har erfaring i det virkelige liv.
  Gå ind og se formandens indtægt og se hvad hun har bidraget med fra sit IT, som hun ser ud til at have haft med sin tidligere mand og nu har hun en enmandstegnestue. Det kan man finde på Virk.dk. Når man gå ind på tegnestuen Vermund+Gere står det klart, at formanden nok ikke har bidraget voldsomt til samfundet. Dette er ikke en tegnestue, der har mange store opgaver. Den har heller ikke nogen ansatte. Bare hjemmesiden tyder på meget få og små opgaver. Hvis man skal tage tegnestuens hjemeside for troende, så et det ikke her, der tjenes mange penge, efter alle fradrag. Der er stiftet flere små firmaer på adressen. Det er fint nok at have en enmandstegnestue, man skal bare ikke bilde nogen ind, at mand har erfaring med store budgetter. Især små firmaer og projektudviklere stifter et firma ved hver opgave, således kan disse projekter så gå konkurs, uden at vedkommende går konkurs. Hvis vi så tager næstformanden, som er ingemiør så har han en phd, hvilket kun er godt, men derved har han ikke bevæget dig voldsomt ud i erhvervslivet. Ergo her har vi to mennesker, der gerne vi give os indtryk af en stor erfaring i det pulveriserende liv. Det har de ikke. Som arkitekt har jeg tilbrag langt over 30 år i byggebranchen og sidst som partner i et stort firma, derfor kan jeg se, at deres CV og hjemmeside, tyder på en teoretisk ingeniør og en indehaver af en mikrotegnestue med yderst få opgaver. Formanden har desuden fået tre børn. Alt godt med det. Men børn tager tid. Jeg ville aldrig stemme på mennesker, der udgiver en stor erfaring, som de ikke har. De bliver blot endnu et hold af levebrødspolitikere med en urealistisk grøftegravende udlændingepolitik og en verdenfjern økonomisk politik. Sågar Cepos har undsagt deres økonomiske tanker. Cepos er den mest højeorienterede tænketank i DK.

 47. Af S.D. Poulsen

  -

  Politikernes lovgivningsarbejde er det, som kan skabe respekt for – og tillid til dem. Desværre kniber det gevaldigt for politikerne at løse landets problemer, så det bliver synligt for borgerne, at de har styr på ledelsen – og forvaltningen af landet og borgerne. Politikernes værktøjskasse er skrumpet ind til et par håndværktøjer – en kugleramme, en løftet pegefinger og mundsvejr, hvilke ikke har løst landets økonomisk tunge problemer – ledigheden og kriminaliteten. Intet under at satiren har fået fodfæste, og kan boltre sig grænseløst. Og den løfter sin opgave! Vi er blevet bevidste om politikernes magtesløshed og demokratiets svaghed overfor de antidemokratiske kræfter i vores samfund. Godt hjulpet på vej af “de hellige og korrekte meningsdannere”. I årevis har medierne kunne berige os med den ene forvaltnings skandale eller den anden. Senest har SKATS forvaltning af borgernes skattepenge bevist, at vi står overfor et totalt kollaps af ledelse og kontrol. Kalder det på vores respekt for samfundets autoriteter? Respekt og tillid kan kun gives – ikke tages og forudsættes.

 48. Af Dorete Hemmingsen

  -

  Desværre har det jo vist sig, at Aalen er dansk films svar på Fatty Arbuckel.

  Man tør næsten ikke tænke på, hvilke lig Hitler-beundreren og nazi-apologeten, Lars “von” Trier, har i skabene.

 49. Af Mogens Rasmussen

  -

  Satire er nødvendig og kvalificeret satire kan man Ikke få nok af. Derimod mener jeg at respekt og høflighed er der for lidt af. Med trussel om at blive kaldt en gammel idiot (indrømmer at være gammel) så kan jeg stadig finde på at rejse mig for “ældre” i bussen, holde døren for andre, sige De til folk jeg ikke kender og jeg hilser altid på voksne og børn her i vores lille by som hilser igen. Unge som ikke opfører sig ordentligt i bussen -det sker sjældent – bliver smidt ud og må tage næste bus med en erfaring rigere. I DK havde pågældende nok fået tildelt en psykolog. Der er ingen tvivl om at folkeskolen samt forældrene her i Luxembourg har en større og måske for stor en diciplin over for børnene, men det opleves positivt ved ingen hærværk, grafittig m.v. samt en respekt over for andre mennesker.

Kommentarer er lukket.