Pas på de rene hjerter

Af Sørine Gotfredsen 149

Da kvindefodboldlandsholdet sidste sommer på brat vis blev knuselsket, gik en bestemt detalje igen i lovprisningen. Det blev sagt, at disse spillere udstrålede noget spontant og uskyldsrent, der stod i så stor kontrast til den golde fodboldfacade, der præger mange af de mandlige spillere med de tårnhøje indtægter. En del kan gå tabt i den store glitrende forretning, men ikke desto mindre ses det altid som en selvfølge, at enhver sport bør vokse og blive rigere og mere synlig. Da DBUs Kvindekommission forleden fremlagde sin nye strategi, var det da også med ønsket om, at sporten ekspanderer, og at landsholdet om senest ti år vinder en stor slutrunde. Vækst og succes er centralt placerede kodeord i vor tid, og mens det er udmærket at ville forbedre rammerne for piger, der vil spille fodbold, giver kommissionens udspil anledning til at reflektere lidt over den mekaniske drøm om storhed, der har gjort det professionelle sportsliv til et temmelig ekstremt fænomen. For det gør noget ved mennesker.

Det mindes vi for eksempel om, når moralske spørgsmål melder sig. Mange fortørnes for tiden over Peter Schmeichels rolle i markedsføringen af sommerens VM i Rusland og dermed af Rusland selv. Det ses af nogen som smagløst, at målmandsstjernen optræder på en russisk tv-kanal og tjener penge på at hylde et land, der kan kritiseres for en del. Schmeichel-sagen hører i mine øjne til i afdelingen for de mindre fejlskøn, men til gengæld genopliver diskussionen om den ens undren over, at kritikken aldrig seriøst har ramt Michael Laudrup. Denne har siden 2016 tjent sine penge i Qatar, der heller ikke er et land, der repræsenterer det, vi gerne vil fremme, og Laudrups dispositioner går nærmest frontalt på tværs af værdidebatten. Han er dog ikke typen, der deltager i principielle debatter, for som mange andre sportsstjerner kan Laudrup blot vælge at tie, ligesom Peter Schmeichel også kan nu. De lever i en anden sfære som en slags moderne adelige personer, der slet ikke behøver at tage til genmæle. For deres position kan stort set ikke mistes. De fik i sin tid publikum til at græde, og siden har de udviklet sig til en slags drømmegrever, der har status for evigt.

Således udgør det eventyrlige sportsunivers en parallelverden med egne regler og egen moral, og nu er det fodboldkvinderne, der gerne for alvor vil indtage det. Uanset om man tror på, at det er realistisk eller ej, skal vi minde hinanden om, at der er en pris forbundet med at træde ind i den mest kommercielle sportsverden. Og at den ikke kun kan slide på moralen, men også på livsglæden. Forleden fortalte den tyske topspiller Per Mertesacker om det konstante pres, kampen for ikke at vise svaghed og forsøget på at skjule det, hver gang han før en kamp havde lyst til at kaste op af nervøsitet. Det ekstreme sportsunivers fremviser menneskets styrke, men også dets enorme sjælelige skrøbelighed samt muligheden for at blive formet i en retning, der ikke andre steder ville blive respekteret. En stor del af forklaringen på fodboldkvindernes bratte popularitet skal findes i den omstændighed, at de endnu ikke er blevet formet af pengene, væksten og den depraverende synlighed. Derfor skader det ikke, mens tid er, at minde om værdien af at værne om de rene hjerter.

149 kommentarer RSS

 1. Af Janik Martensen

  -

  Jeg mener størstedelen af de såkaldte sportstjerner kunne gøre langt mere gavn i produktive erhverv.

  Lad os lige huske på at det er voksne mennesker, der ernærer sig ved at lege med bold. Underholdende for nogle – ja, men under ingen omstændigheder hverken produktivt eller nødvendigt.

  De lever derimod på højt strå qua den eksponering de får af medierne. Ikke mindst de medier vi alle er tvangsindlagt til at betale for, på den ene eller den anden måde.

  Det er egentlig grotesk hvad der er plads til af “underholdning” i et rigt samfund, hvor overskuddet af arbejdskraft er uendeligt.

 2. Af jEns haNse n

  -

  Et land, der kan kritiseres for en del.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Sikkert nok.
  Men nu er det vel ikke Schmeichels problem, at USA har besluttet, at Rusland for øjeblikket er en af Danmarks fjender.
  I morgen er det måske et andet land, som Danmark bliver pålagt at være fjender med.

 3. Af j. hanSe n

  -

  Et land, der kan kritiseres for en del.
  Skriver Sørine Godfre dsen.

  Sikkert nok.
  Men nu er det vel ikke Schmeichels problem, at USA har besluttet, at Rusland for øjeblikket er en af Danmarks fjender.
  I morgen er det måske et andet land, som Danmark bliver pålagt at være fjender med.

 4. Af Janik Martensen

  -

  Hansen: Hvad har det med USA at gøre?

  Den kritik bør du rette mod Christiansborg.

 5. Af Niels Lemche

  -

  JANIK MARTENSEN, misundelsens giftgrønne galde?

  De kan netop ikke lave noget bedre. Sporten kan give glæde og liv og ingen del af den er bedre hertil end fodbold. En Christian Eriksen fra Tottenham, der lige er valgt til årets premier league hold, giver indhold til en utrolig mængde mennekser, der får indhold i deres dagligdag pga. af ham. Går JANIK MARTENSEN, en tur i parken og se, hvordan det ser ud der; men lad være med at sige noget om, at det er spild af tid, hvis du står ved siden af en entusiast.

  Det havde utrolig betydning i fattigfirserne midt i alle de økonomiske kure, at fodboldslandsholdet pludselig udviklede sig fra anonymitet til at blive et af de bedste hold i verden, og da europamestrene kom hjem i 1992, var der flere mennesker på gaden og modtage dem end, da Montgomery ankom efter krigen.

  Det er fornemt med fodboldpigerne, og her ser man betydningen af en som Nadia Nadim. Hun er ikke holdets bedste spiller, men hun løfter holdet ud af anonymitet, og så er det på vej.

  Hun er selvfølgelig muslim, men det er også årets spiller i England, Mohammad Saleh eller bare “Mo”. De elsker ham på Anfield, når han pander hovedet i jorden på muslimsk vis, hver gan han har scoret, og det gør han tit. Det er faktisk en gave til integrationen.

  Så de gode fodboldspillere m/k gør utroligt for det samfund, der beundrer dem.

 6. Af Janik Martensen

  -

  Lemcke – Øh nå – den ene underholdte om den anden.

 7. Af lisbeth Sørensen

  -

  De to burde begge have frataget deres statsborgerskab..Deres penge er betalt af det fattige folk, derefter bor de i skattely alle. Eller pengene gør. Professionelle spoetsudøver er roden til meget ondt.

  Laudrup er derudover også storopkøber af tvangsauktioner når økonomien er skæv i dk. En ejendomspekulant som Trump med andre ord. Værre end v revisorer, præster, religiøse undervisere og brugtvognshandlere. Såvel som russere og Trump undskyldere.

  Glem ikke Wosniacki der bor i skattelyet monaco? Alle hendes penge er tjent af Danske firmaer og sponsorer. 100 millioner plus om året.

 8. Af Maria Due

  -

  Indenfor de fleste sportsgrene er det efterhånden et ubønhørligt krav, at udøverne overskrider nogle grænser for, hvad der er psykisk og fysisk sundt for et menneske. Det er desuden længe siden, at de mandlige fodboldspilleres honorarer nåede det uvirkelige, så ingen burde undre sig over, at nogle af dem føler sig som grever og baroner, for som sådanne behandles de jo, og at de også lader sig misbruge politisk, burde heller ikke komme bag på nogen. De har vel blot vænnet sit til at være til salg for den højest bydende, og at moral er en by i Rusland.

  Derved har sporten ganske vist ødelagt det fineste, den havde at byde på, og er blevet til ren underholdning og rå politiske spil for en hver, hvor talenterne nødvendigvis må bevæge sig ud på overdrevet og ofte også farlig grund, hvis de vil opnå stjernestatus og holde på den en stund. Det er kun de mest ensidige og opmærksomhedssøgende, der overlever på toppen i sportsbranchen, og forvent ikke, at dette nogensinde ændrer sig, så længe pengene er så store, og nogen gider at følge dem. Det rene hjerte kan I godt glemme alt om, det er der ikke plads til. Det drejer sig om kamp og ofte om at fodre de laveste instinkter.

 9. Af lisb..eth Sør...ensen

  -

  fiifleeeriet? indddddlæg?

 10. Af Martin Jørgensen

  -

  Der er ikke noget som i den grad kan booste vores nationale selvfølelse , som de sportslige succes oplevelser “vores” drenge og piger har part i.
  Jeg kan da tydeligt huske 1992 og euforien ovenpå på det vundne EM i fodbold , eller da Bjarne Riis i 1996 vandt cykelløbet Tour de france også ren eufori med heltemodtagelse i Tivoli og alle sang med på landeplagen Bjarne i den gule trøje.
  Da det efterfølgende kom frem at han havde fusket med kemien for at nå sit mål betød ingenting . Festen havde vi jo haft og han gjorde jo bare det som alle de andre også gjorde.

 11. Af Ida Voelund

  -

  Skal kvinder nu også til, at slås med hinanden om ingenting, som om de var små børn – eller mænd?

  Hvorfor i alverden kan man ikke bare give dem en bold hver, så de ikke hele tiden skal slås om bolden?

 12. Af LS 79 sørensen

  -

  De to burde begge have fr…ataget deres statsbor…gerskab..Deres pe..nge er bet..alt af det fatti..ge fol..k, derefter bor de i sk…attely alle. Eller peng..ene gør. Profess…ionelle spor…tsuddøver er rod…en til meget o..ndt.

  Laud..rup er derudover også storo..pkøber af tvangsa..uktioner når økonomien er skæv i dk. En ejendo..mspe..kulant som Tru..mp med andre ord. Væ..rre end v revi.
  sorer, præ..ster, rel..igiøse under..visere og brugtv..ognshan.dlere. Såvel som rus..sere og Tru.mp unds…kyldere. ..

  Glem ikke Wosni..acki der bor i ska..ttelyet mo..naco? Alle hendes pe.nge er tjent af Danske firmaer og spo..nsorer. 100 millioner plus om året. ……….

 13. Af lizz Sø.

  -

  Teesting 8 ..

 14. Af lizz Sø.

  -

  De to bur…de be…gge have fr…ataget deres stat…sbor…gerskab..Deres pe..nge er bet..alt af det f..atti..ge fol..k, derefter bor de i sk…attely alle. Eller pe..ng..ene gør. Profess…ionelle spor…tsuddøver er rod…en til meget idiiiiioti og forfærdeligheder……………….

 15. Af liss sør...

  -

  La….u..d..rup er deru…dover også storo..pkøber af tv…angsa..ukti..oner når øko.nom.ien er sk..æv i dk. En ejendo..mspe..kulant som Tru..mp med andre ord. Væ..rr..e end v revi.
  sorer, p.ræ..ster, rel..igi..øse under..vis..ere og brugtv..ognshan.dlere. Såvel som ru..s..sere og T..ru.mp unds…kylde..re. ……

  Glem ikke Wo..sni..acki der bor i ska..ttelyet mo..naco? Alle he..ndes pe.nge er tje…nt af Dan..ske fir..maer og spo..nsorer. 100 mill…ioner plus om året. ……………

 16. Af J L

  -

  Elite- og professionel sport er udelukkende underholdning, som der åbenbart er rigtig mange, som vil betale for. Topnavnenes status indenfor denne form for sport adskiller sig ikke fra topnavnenes kultstatus indenfor andre underholdningsbrancher, f.eks. musik og film.

  Psykisk og fysisk sundhed har en lille plads i elite- og professionel sport. Her er det resultater, som tæller. Til gengæld har psykisk og fysisk sundhed en afgørende plads i amatørsport.

  Jeg følger med i de store internationale cykelløb, f.eks. Liege-Bastogne-Liege løbet i går (22/4).

  Glem de rene hjerter i elite- og professionel sport. Her gælder kun højt pumpende hjerter.

  /Jesper Lund

 17. Af liss sør...

  -

  La….u..d..rup er deru…dover også Eriksen gør det fantastisk i Tottenham lemche. Pochettini skal dog have mest af æren for Tottenhams storhed de sidste år.

  Tottenham er dog joedeholdet i UK. .Et joedisk område og deres fan base baseret herpå.
  Ses også ved nærrigheden til at betale for spillere. Ihvertfald set over de andre 10 store hold. Levy ejer dem jo?

  Tottenham har brugt færre penge end alle her siden han kom til. Og bruger ejerskabet til at malke folket, som så mange andre joeder..

 18. Af R.H. Kristianse n

  -

  Nogle personer har igen hakket min tørretumbler, computer og telefon. igen.
  Det er Ole Frank, som er L i s b e t h, Gur, Kim Ols en, Guude, J H og venner.
  Han holder i biler udenfor.
  Intet virker.
  Og det summer i det hele.
  Politiet er ankommet. De har eksperter med.
  De virker meget beroligende.
  Poltiet siger at jeg virker klog og fornuftig. Hakkerne når mig ikke til brystholderen siger politiet.
  Jeg fortæller dem at jeg er højt udannet og aldrig har modtaget SU.
  De har en læge med som diagnotiserer hakkerne.
  De tager hakkeren med.
  Jeg har ikke mere tid jeg skal arbejde.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine Gotfredsen

  “Forleden fortalte den tyske topspiller Per Mertesacker om det konstante pres, kampen for ikke at vise svaghed og forsøget på at skjule det, hver gang han før en kamp havde lyst til at kaste op af nervøsitet. ”

  Præstationsangst er ikke kun forbeholdt topprofessionelle sportsstjerner. Det gælder indenfor alle brancher – og på alle niveauer.

  “De lever i en anden sfære som en slags moderne adelige personer, der slet ikke behøver at tage til genmæle. For deres position kan stort set ikke mistes.”

  Med mindre det drejer sig om “ørnen fra Herning”, der lærte “højt at flyve, dybt at falde”

  @Maria Due

  “De har vel blot vænnet sit til at være til salg for den højest bydende, og at moral er en by i Rusland.”

  De tårnhøje lønninger skyldes vores liberale samfund, hvor udbud og efterspørgsel sætter priserne. Jeg mener nu ikke, at man kan generalisere. Selvfølgelig vil de fleste mennesker forsøge at opnå den bedste løn (apropos overenskomstforhandlingerne), men det betyder ikke, at de er nødt til at sælge deres sjæl.

  Jeg er overbevist om, at der er mange topidrætsfolk, som ville betakke sig for at arbejde for en statsstyret russisk TV-station.

 20. Af liss sør...

  -

  “Elite- og professionel sport er udelukkende underholdning, som der åbenbart er rigtig mange, som vil betale for. ”

  Fulstændig forkert.

  Pengene i elitesport kommer fra firmasponsorer. Småtingsafdelingen hvad de får i indtægter fra tribunen.

  Med andre ord betaler vi alle til det. Fordi firmaerne der betaler wos mv., er værdier skabt af alle. Som også når sky mv. betaler millirder for at vise kampene. I cykelløb endnu værre. Ingen gider betale for at se folk jokke i pedaler. Sponsorer og annoncer betaler. Og dermed os alle da firmaernes værdier er skabt af folket…

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt så kan jeg da godt forstå, hvis amatør blogger Sørine har lidt svært ved at forholde sig til andre mere professionelle dele af Danmark – såsom f.eks sporten. Mage til blog kommentarspor amatørisme (fake navne og andet gylle) skal man da ligefrem lede efter. En ynkværdig forestilling kære Sørine !

 22. Af lissbethh søørensen

  -

  Mht. Jan, og det at “at følge bolden”, ved alle godt at dette evner han ikke.

  Har ikke nævnt bloggens emne med et ord, som den tr..old han er…

  Næste bliver en eller anden ko..nspirationsterori om PutinTrumps storhed, og at ingen fly fløj ind i tårn..ene..

  Var altid den sidste udvalgt til skolens sportshold. Evner ikke “at følge bolden”…Talentløs trol.d.

 23. Af lissbethh søørensen

  -

  Mht. J..an, og det at “at følge bolden”, ved alle godt at dette e..vner han ikke.

  Har ikke nævnt blo..ggens emn..e med et ord, som den tr..old han er…

  Næste bliver en eller anden ko..nspirationste..rori om Puti.nTru.mps sto.rhed, og at ingen fly fl.øj ind i tårn..ene..

  Var altid den sidste udvalgt til skolens sportshold. Evn..er ikke “at følge bolden”…Talentløs trol.d.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg skrev ovenfor – fake navne:
  LISB..ETH SØR…ENSEN, LIZZ SØ., LISSBETHH SØØRENSEN
  og andet GYLLE

 25. Af lissbethh søørensen

  -

  Som jeg skrev ovenover evner J.an aldrig at releatere til emnet diskuteret , som andre Russerbots. Har ikke nævnt emnet med et ord. Trold.

 26. Af lissbethh søørensen

  -

  Som jeg skrev ovenover evner J.an aldrig at rele.atere til em.et diskuteret , som andre Russ.erbo.ts. Har ikke nævnt emnet med et ord. Tr..old.

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt undrer jeg mig altid over, hvor Sørine egentlig befinder sig henne i verden? Altid konsekvent 2 timer bagefter dansk tid. Eller skyldes det muligvis, at Sørine end ikke evner at stille klokken på sin PC . . . . . !

 28. Af lizzbethh søørenssen

  -

  Nyt i fiiiifleriet, sendt afsted 8 gange. Det første er læseligt…Faktisk samme i alle. Til grin debatten her. Kun trolde som jan, Hr. Rosa og lemchenriet går direkte igennem….

  Drejer sig faktisk om debatemnet, modsat jans evindelige personfnidder?

 29. Af lizzbethh søørenssen

  -

  Nå, undskyld kom på nu indlægget…Tak..Selvom har skrevet et endnu mere indsigtsrigt om emnet… Ha..

  “Skal kvinder nu også til, at slås med hinanden om ingenting, som om de var små børn – eller mænd?”

  Er naturligvis interessen her! Godt sagt!

  Drejer sig om at firmaerne ikke behøver at betale skatter, og kan trække det fra når de sponsere sportshold. Er en borgerlig overførelsesindkomst blot…Fra folket til de rige….Så hvis de kan få nogen kvinder med på vognen også, er de naturligvis interesseret i dette. Mener det var Man U, som lige har skabt deres første kvindlige premier league hold..Var vist det sidste hold der manglet der…Ihvertfald af de normale i PL:

 30. Af lizzbethh søørenssen

  -

  “Det ekstreme sportsunivers fremviser menneskets styrke, men også dets enorme sjælelige skrøbelighed samt muligheden for at blive formet i en retning, der ikke andre steder ville blive respekteret. En stor del af forklaringen på fodboldkvindernes bratte popularitet skal findes i den omstændighed, at de endnu ikke er blevet formet af pengene, væksten og den depraverende synlighed. Derfor skader det ikke, mens tid er, at minde om værdien af at værne om de rene hjerter.”

  Der er i det store og hele ikke mange flere penge i mandlige fodboldspillere end kvindlige. Det hele er sponseret af mænd, der ejer firmaerne. Derfor den manglende interesse i ligestilling af løn her..Pengene fra triburnerne er som sagt før i småtingsafdelingen mht. deres indtægter. De kommer fra sponsorer, der kan trække dem fra i skat. Samme mht. sky sports. Det er ikke de få tosser der betaler dertil, der betaler for gildet. Det er firmaerne og dermed folket, os alle, via manglende skatteindtægter…

  Husk at konkurrence tit ødelægger mere, end det bibringer menneskeligheden..

 31. Af lizzbethh søørenssen

  -

  “Now that the brief visit of the Dynamo football team has come to an end, it is possible to say publicly what many thinking people were saying privately before the Dynamos ever arrived. That is, that sport is an unfailing cause of ill-will, and that if such a visit as this had any effect at all on Anglo-Soviet relations, it could only be to make them slightly worse than before.

  Even the newspapers have been unable to conceal the fact that at least two of the four matches played led to much bad feeling. At the Arsenal match, I am told by someone who was there, a British and a Russian player came to blows and the crowd booed the referee. The Glasgow match, someone else informs me, was simply a free-for-all from the start. And then there was the controversy, typical of our nationalistic age, about the composition of the Arsenal team. Was it really an all-England team, as claimed by the Russians, or merely a league team, as claimed by the British? And did the Dynamos end their tour abruptly in order to avoid playing an all-England team? As usual, everyone answers these questions according to his political predilections. Not quite everyone, however. I noted with interest, as an instance of the vicious passions that football provokes, that the sporting correspondent of the russophile News Chronicle took the anti-Russian line and maintained that Arsenal was not an all-England team. No doubt the controversy will continue to echo for years in the footnotes of history books. Meanwhile the result of the Dynamos’ tour, in so far as it has had any result, will have been to create fresh animosity on both sides.

  And how could it be otherwise? I am always amazed when I hear people saying that sport creates goodwill between the nations, and that if only the common peoples of the world could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet on the battlefield. Even if one didn’t know from concrete examples (the 1936 Olympic Games, for instance) that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principles.

  Nearly all the sports practised nowadays are competitive. You play to win, and the game has little meaning unless you do your utmost to win. On the village green, where you pick up sides and no feeling of local patriotism is involved. it is possible to play simply for the fun and exercise: but as soon as the question of prestige arises, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, the most savage combative instincts are aroused. Anyone who has played even in a school football match knows this. At the international level sport is frankly mimic warfare. But the significant thing is not the behaviour of the players but the attitude of the spectators: and, behind the spectators, of the nations who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe — at any rate for short periods — that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtue.

  Even a leisurely game like cricket, demanding grace rather than strength, can cause much ill-will, as we saw in the controversy over body-line bowling and over the rough tactics of the Australian team that visited England in 1921. Football, a game in which everyone gets hurt and every nation has its own style of play which seems unfair to foreigners, is far worse. Worst of all is boxing. One of the most horrible sights in the world is a fight between white and coloured boxers before a mixed audience. But a boxing audience is always disgusting, and the behaviour of the women, in particular, is such that the army, I believe, does not allow them to attend its contests. At any rate, two or three years ago, when Home Guards and regular troops were holding a boxing tournament, I was placed on guard at the door of the hall, with orders to keep the women out.

  In England, the obsession with sport is bad enough, but even fiercer passions are aroused in young countries where games playing and nationalism are both recent developments. In countries like India or Burma, it is necessary at football matches to have strong cordons of police to keep the crowd from invading the field. In Burma, I have seen the supporters of one side break through the police and disable the goalkeeper of the opposing side at a critical moment. The first big football match that was played in Spain about fifteen years ago led to an uncontrollable riot. As soon as strong feelings of rivalry are aroused, the notion of playing the game according to the rules always vanishes. People want to see one side on top and the other side humiliated, and they forget that victory gained through cheating or through the intervention of the crowd is meaningless. Even when the spectators don’t intervene physically they try to influence the game by cheering their own side and “rattling” opposing players with boos and insults. Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting.

  Instead of blah-blahing about the clean, healthy rivalry of the football field and the great part played by the Olympic Games in bringing the nations together, it is more useful to inquire how and why this modern cult of sport arose. Most of the games we now play are of ancient origin, but sport does not seem to have been taken very seriously between Roman times and the nineteenth century. Even in the English public schools the games cult did not start till the later part of the last century. Dr Arnold, generally regarded as the founder of the modern public school, looked on games as simply a waste of time. Then, chiefly in England and the United States, games were built up into a heavily-financed activity, capable of attracting vast crowds and rousing savage passions, and the infection spread from country to country. It is the most violently combative sports, football and boxing, that have spread the widest. There cannot be much doubt that the whole thing is bound up with the rise of nationalism — that is, with the lunatic modern habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of competitive prestige. Also, organised games are more likely to flourish in urban communities where the average human being lives a sedentary or at least a confined life, and does not get much opportunity for creative labour. In a rustic community a boy or young man works off a good deal of his surplus energy by walking, swimming, snowballing, climbing trees, riding horses, and by various sports involving cruelty to animals, such as fishing, cock-fighting and ferreting for rats. In a big town one must indulge in group activities if one wants an outlet for one’s physical strength or for one’s sadistic impulses. Games are taken seriously in London and New York, and they were taken seriously in Rome and Byzantium: in the Middle Ages they were played, and probably played with much physical brutality, but they were not mixed up with politics nor a cause of group hatreds.

  If you wanted to add to the vast fund of ill-will existing in the world at this moment, you could hardly do it better than by a series of football matches between Jews and Arabs, Germans and Czechs, Indians and British, Russians and Poles, and Italians and Jugoslavs, each match to be watched by a mixed audience of 100,000 spectators. I do not, of course, suggest that sport is one of the main causes of international rivalry; big-scale sport is itself, I think, merely another effect of the causes that have produced nationalism. Still, you do make things worse by sending forth a team of eleven men, labelled as national champions, to do battle against some rival team, and allowing it to be felt on all sides that whichever nation is defeated will “lose face”.

  I hope, therefore, that we shan’t follow up the visit of the Dynamos by sending a British team to the USSR. If we must do so, then let us send a second-rate team which is sure to be beaten and cannot be claimed to represent Britain as a whole. There are quite enough real causes of trouble already, and we need not add to them by encouraging young men to kick each other on the shins amid the roars of infuriated spectators.”
  “The sporting spirit”, George Orwell…

 32. Af lizzbethh søørenssen

  -

  “” kritikken aldrig seriøst har ramt Michael Laudrup. Denne har siden 2016 tjent sine penge i Qatar, der heller ikke er et land, der repræsenterer det, vi gerne vil fremme, og Laudrups dispositioner går nærmest frontalt på tværs af værdidebatten.”

  Så afgjort den ypperligste fodboldspillere vi har haft. Men fuld af anti-danske interesser. Tror ikke Eriksen bliver samme, og er den eneste i nyere tid der står en chance for at nå ham-overgå ham….. Jeg har stærkt på fornemmelsen at Eriksen er en person der er villig til at betale sine Danske skatter, og ikke misbruge folket. Tager naturligvis de muligheder der eksistere..Men han er Danskere på den rigtige måde, modsat Laudrup…

  Man føler Eriksens Danskhed-normalhed, modsat Laudrups?

  Men begge er naturligvis totalt overbetalte iht. hvad de foretager sig. Og folket betaler for det..Os alle…Ikke blot tilskuerne, som er lam til slagt….

  “JANIK MARTENSEN, misundelsens giftgrønne galde?
  De kan netop ikke lave noget bedre. Sporten kan give glæde og liv og ingen del af den er bedre hertil end fodbold”

  Lemchenriet er igen ude i dens borgerlige indvandrerangreb på os etniske Danskere…Indvandret fra Tyskland-israel…

  Naturligvis har de ikke fortjent deres mange millioner om året, når kassedamen tjener mindsteløn mv.

  George Orwell snakket om ikke mere end max 1-lo i indtægt? Jeg mener stadig at dette er et fornuftigt udgangspunkt for enhver samtale om Danskhed i det nuværende kapitalistiske niveau….
  Glem ikke at dit folk, joederne, opfandt kommunismen, kibbutzen mv.? I har trods alt meget at være stolt af..Selvom ikke i dag naturligvis, hvor i leder i umenneskelighed.

  Sport drejer sig præcis, som lemchenriet påpeger, om at fratage folket fra “at følge bolden”, til “at følge bolden”…En blind og ligegyldig glæde altså, som skal stoppe dem fra at forlange reelt samfunds anstændighed, via ordentlig deling af værdier…#Socialisme…

 33. Af Niels Lemche

  -

  Jeg troede et øjeblik, at efter at chefredaktærens seneste blog blev smadret af troldene, at han havde besluttet at lukke for bloggene — der var tre dage uden nye indlæg. Det gjordehan så ikke, så nu er troldene tilbage og har smadret denne blog.

  Gør noget, Kathrine! Det er så ondsindet, hvad der foregår, og er der mere end en person overhovedet, der opførfer sig som en sindsyg?

 34. Af Jan Petersen

  -

  En pissefuld fessor der ikke kan stave – gør vel ikke just sagen bedre . . . . !

 35. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det – så har en 24/7 dosering af mainstream medier fake news selvsagt en effekt. Hvilken normal hjerne kan klare det angreb – uden en eller anden form for følgevirkning? – bevidst eller ubevidst . . . . . !

 36. Af j hanSe n

  -

  AF NIELS LEMC HE – 24. APRIL 2018 02:23

  Chefredaktørens blog blev smadret af Lemch e/harald. Grundet al deres personhad og personfnidder.
  Fessoren, zionisten, holocaustbenægteren og åndemaneren Lemc he er ikke dansk.
  “Manden” har igennem hele sit liv aldrig lavet et stykke arbejde som kan bruges til noget eller er værd at betale for.
  Nu vil den fordrukne charlatan så starte med personfnidderet på denne blog også.
  Det vil harald/lemch e fortsætte med indtil alle blogs er lukkede for kommentarer.

 37. Af Niels Lemche

  -

  Desværre er det eneste sted, hvor der kan diskuteres rimeligt seriøs, på Støvrings blogs. Han moniterer sine blogs og lader ikke troldene komme til. Det er snart også det eneste sted, hvor de seriøse debattører stadig optræder.

  Så tillykke til trolden(e). Du har snart fået nedkæmpet Berlingerens blog.

 38. Af j hanse n

  -

  AF NIELS LE MCHE – 24. APRIL 2018 06:09

  Trollen er Lemche/harald/Svend Jens en.
  Som ødelægger alle blogs med personhad og personfnidder.

  Marstrand kalder debatterne i Berlingske for en racistisk og højreekstremistisk kloak.
  Pind skriver:
  ”Vi har givet landsbytosser og voldspsykopater frit løb iblandt os uden rigtig at tænke over, at det har vi faktisk gjort.”

  Marstrand og Pind tænker her på typer som Lemc he, harald og “Svend Jensen”.
  Som fylder alle blogs med had, racisme og personangreb.

 39. Af r. vangkilde

  -

  RENHJERTET, i en tro på egne evner i et sundt liv, at flytte personlige grænser til nye
  mål i sport og beskæftigelse, og finde den rette hylde i konkurrence sammenhænge.
  Kvinder i sport har taget tid, at opbygge en kultur og arv, der er snart på samme niveau som mænd. ALLE er gået ind på motions bølgen der styrker helbredet, og
  sætter kroppen i balance vægt, blodtryk etc.

  Professionelt sport og penge er ligesom i et anden liberalt globalt erhverv, hvor skat er en afgørende faktor, og derfor bor mange i topsport ikke nødvendigvis i Danmark, eller det sociale i sporten er helte dyrkelsen, og modsat demokrati hvor de svage er vindere.

 40. Af j. han sen.

  -

  Trollen og løgnhalsen Lemc he udstiller igen sit “rene hjerte”
  En gammel religiøs hykler når de er værst.

 41. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kommentar 18.39 den 23.04.2018 er ikke min. Jeg vil bede Sørine Gotfredsen fjerne denne kommentar, som er skrevet i mit navn. Tidligere har vedkommende falske profil skrevet sig som R.H. Kistiansen, uden r.
  M.v.h Rosa Haralds. Kristiansen

  Det er utroligt som L i s b e t h og Co. kan blive ved med chikanere andre. L i s be t h, J H og andre deltagere i denne evige chikanegegruppe er i gang med at prøve at få nogle af deltagererne ud af diskussionen. Hvad gør disse bloghungrende personer, hvis Berlingskes blog lukker. Hvor går de hen med deres falske profiler? De er simpelthen afhængige af mediet.

  Nu når blogskriver taler om renhed, moral og etik i sporten, så er sport på højt plan en ren underholdnings og pengemaskine. Således er de nævnte fodboldtstjerner aktører i en gigantisk underholningsmaskine.
  Vi skal dog huske, at den danske stat har via f.eks Team Danmark givet disse personer økonomisk støtte for at komme frem, en slags løn mens de dyrkede sport på Danmarks vegne. Danske penge har faktisk hjulpet dem på vej til berømmelse og derved til penge. Selvfølgelig var de dygtige, men dygtige med danskernes hjælp. Den klingende guldmønt ser ud til at have forvandlet nogle af disse sportsstjerner til aber. Som et gammelt udtryk beskriver det, “Mange bliver forvandlet til aber af den klingende mønt”. At dyrke idræt er godt for alle. Sport i dag er først og fremmest underholdning og pengemaskine. Her er penge nummer ét ,to og tre. Moral er en by i Siberien. Se nu Ronaldo, en skattesnyder uden lige. Nu viser det sig at han har skjult penge endnu et sted og hvad er FIFA andet end et gennemkorrupt organisation.

 42. Af Martin Jørgensen

  -

  Pas på de rene hjerter i sportsverdenen. Det lyder jo altsammen smukt og godt, en smuk sjæl i et sundt legeme osv osv-
  Men hvis man i dag skal gøre sig det håb om at finde den sportånd som ikke er inficeret af kommercielle interesser skal man helt ned i de yngste rækker. Så snart de aldersmæssigt befinder sig i juniorrækkerne er det for sent. Herefter står den på kravet om , at der skal præsteres til det ypperste.
  Iøvrigt er det fuldkommen vanvittige summer der opereres med i flere sportsgrene, tag eks vis det beløb som Neymar blev handlet til , da han skiftede fra Barcelona til PSG 1,6 milliarder kr for at spille fodbold.
  Så ingen rene hjerter her at passe på, men til gengæld en hulens masse penge . Når det er sagt, er der vel ikke noget at sige til at der løber børn rundt i de brasilianske favelaer, eller andre steder. Der gennem sporten ser det som deres mulighed for at skabe en anden tilværelse for dem selv og familien.

 43. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kloge ord Sørine, men det er perler for svin. Luk bloggen, tak.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Professionelle fodboldspiller er vor tids globale lykkeriddere / lejesoldater.
  De sælger deres sportsevner til den som betaler bedst.
  De kæmper for hvilket som helst land eller diktatur hvis betaling er høj nok.
  De ønsker ofte at undgå at betale skat, da de vil være rige hurtigt.
  De har mange advokater og “agenter”, som hjælper med at anbringe deres milliarder som Ronaldo i skattely.
  De må ofte ikke sige deres egen mening om noget som helst, uden at bryde deres kontakt,
  De er sandhed globaliseret i ussel mammons navn.
  I takt med at der er kommet flere “penge” i fodbold, læs reklameindtægter og indtægter for TV transmissioner.
  Er fodbold blevet forkvaklet af penge og forbrydere.
  FIFA og UEFA er som IOC, i dag ofte samlings steder for de mest korrupte og forbryderiske mennesker som med mange andres hjælp ødelægger sporten med deres forbrydelser.
  Tipstjensten i dag Danskespil,forsøger med en konstant strøm af reklamer på TV at skabe flere Ludomaner.
  Det er skammeligt og burde forbydes…………..
  I dag er Danskespil ikke et sted for indsamling af midler til amatørsport, i dag er det et Dirma med høje lønninger til ansatte og en grådig ejer som vil have profit, “staten”.
  PÅ ludomani.
  Dette kombineret med de sager om handel med unge spillere under 18, og de mange korruptions sager, sager om skattesvindel.
  Gør at fodbold i dag i på topplan, er en sørgelig negativ pengemaskine som fremmer skattesvindel, ludomani, og korruption på højt plan.
  De mange penge i fodbold har ødelagt sporten………………………….

 45. Af Finn Bjerrehave

  -

  Danmark elsker sportsvindere, og bagefter går det svære langsommelige arbejde i gang med at undersøge om hjælpemidler gjorde sejren, og Kejseren har solgt tøjet.
  Sidste nyt om Elvis Presley hvor hans hustru fortalte om Elvis militærtjeneste hvor han som kunstner var forandret efter hjemkomsten, netop præstationsfremmede midler skulle få soldaterne at udholde længere end normalt, og den glidebane som disse stoffer udgjorde kunne Elvis ikke undvære efter tjenesten, og resten af historien kendes af alle.
  De dybe Dale. Finn Vig

 46. Af j. hanse n

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 24. APRIL 2018 07:09

  Undlad venligst at blande undertegned ind i dit perverterede og paranoide personsvineri.
  Jeg betragter det som en syg og pervers chikane af værste slags.
  Og selv om du er ualmindelig fatsvag og paranoid.
  Prøv at forstå at alle andre end dig og lem che, som skriver indlæg, ikke er den samme person.
  Man skal være langt ude for at påstå den slags.

 47. Af j. hanse n

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 24. APRIL 2018 07:09

  Undlad venligst at blande undertegnede ind i dit perverterede og paranoide personsvineri.
  Jeg betragter det som en syg og pervers chikane af værste slags.
  Og selv om du er ualmindelig fatsvag og paranoid.
  Prøv at forstå at alle andre end dig og lem che, som skriver indlæg, ikke er den samme person.
  Man skal være langt ude for at påstå den slags.

 48. Af j. hans en

  -

  Og harald må forsøge at forstå, at alle er bedøvende ligeglade med, om han deltager i debatten eller ej.
  Men hans uprovokerede og paranoide personangreb og overfald er yderst trættende.
  Igen.
  Jeg ville ikke røre harald med en ildtang hvis jeg kunne blive fri.

 49. Af Gert Hansen

  -

  Man fatter ikke, at Berlingske, der engang var et seriøst medie, tillader blogge med kommentarer som man oplever ovenfor, og på andre B. blogge.

  Ikke at jeg gider spilde tid og liv på at læse disse kommentarer, men alligevel. Prøv eksempelvis at læse kommentarer i tyske internetaviser, der har en helt anden høj seriøsitet og kvalitet end det bræk man oplever i B.

 50. Af J L

  -

  Hvis idrætspolitiks overordnede mål er at vedligeholde og forbedre folkesundheden, så er spørgsmålet om den rette prioritering af eliteidræt i forhold til breddeidræt, da det trods alt er breddeidrætten, som har den direkte effekt på folkesundheden. Nogen mener, at eliteidræt gavner breddeidræt, da eliteidrætten motiverer folk til at starte med at dyrke idræt. Andre at eliteidrætten ikke gavner breddeidrætten. Jeg er tilbøjelig til at mene det sidste. Eliteidrætten er for den store del af befolkning udelukkende underholdning med ringe motivationseffekt.

  Jeg synes alligevel at staten skal støtte eliteidræt. Dels pga. underholdningsværdien, men også som en sammenhørighedsskabende faktor både nationalt og internationalt.

  /Jesper Lund

 51. Af Bjørn Sørensen

  -

  Fordi englænderne har flere århundredes fjendskab overfor Rusland, hvilket formodentligt hænger sammen med deres imperialistiske baggrund. England er kun en skygge af sin fortid, landet er stærkt forgældet, som de ikke magter at løse, fordi deres ledende klasse er forsumpet i pladderhumanisme. Behøver vi så at lide og agere som dem?
  Pladderhumanisternes dage er talte, og forhåbentlig vil transformeringen til et samfund ledet af almindelig sund fornuft ske fredeligt.
  Problemet er at taberne er så forstokkede, ufleksible og korrupte, hvilket øger risikoen for voldsanvendelse.
  Ved at ville isolere russerne medfører at vi isolerer os selv, hvilket resulterer i at vi styrker forfaldet som allerede er i gang.
  Russerne vil komme styrket ud af den konflikt fordi de har set nok af marxistisk galskab, hvor imod Vesten ikke kan få nok af galskaben.

 52. Af Glenn Madsen

  -

  Angående bloggene.
  Vi brug for en kobling: Navn – adresse – mailadresse.
  Man kan jo udgive sig for hvem som helst, sin nabo f.eks.

 53. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bjørn Sørensen

  “Problemet er at taberne er så forstokkede, ufleksible og korrupte, hvilket øger risikoen for voldsanvendelse.”

  Taberne har alle dage været de uuddannede eller arbejdsløse.

  Eliten og middelklassen – de veluddannede med gode jobs – har alle dage haft deres på det tørre.

  At en del af disse tabere bilder sig ind, at Trump – eller Putin og hans oligarker – vil komme og frelse dem viser blot, hvor store tabere de virkelig er.

  Men for at blive i Sørines tråd, så er der for dette segment tilsyneladende ‘gået sport i’ at stemme på autoritære, nationalistiske ‘frelsere’.

 54. Af LizBeth SS ørenzen

  -

  Jeg vil gerne have en omskåren med glasur, tak.

 55. Af kIm olSe n

  -

  AF LIZBETH SS ØRENZEN – 24. APRIL 2018 10:06

  Hov. Det indlæg kom jeg vist til at indsætte i et forkert navn.

 56. Af Niels Lemche

  -

  R.H. KRISTIANSEN – 24. APRIL 2018 07:09, jeg var i hvert ikke i tvil om, at det ikke var dig.

  Jeg tror stadig ikke, at der er mere end max. 2 stakler med et utal af aliasser. Og husk, at dette er Kathrines og ikke Sørines blog.

 57. Af Helge Nørager

  -

  En spådom
  Det kommende WM i fodbold, vil levere mange “clicks” til media.
  Vil vil komme til at opleve “fake news”, og brug af sport, her fodbold som stråmænd i andres spil.
  Vi vil høre om det fornuftige i boycot, og det modsatte i timevis på f.eks TV2.
  Kloge åger i dusinvis vil præge sendefladen til sommer på alle TV kanaler, og diverse blogs.
  Samt der vil blive solgt mange 4K tv, og andet skrammel, for at sofakartofler kan se alt i detaljer. Frys billede og HDD optager til gensyn af de spændende straffespark og andet vold på banen.
  Alle vil score kassen, og det er travlt på alle sendeflader og blogs.
  .Og det negative, imedens alle er optaget af fodbold, kan forskellige snedige politikere genføre næsten hvad de vil.
  Pressen og befolkning har andet at lave.
  Skuespil for folket, sagde de vist i Rom, var godt.

 58. Af Niels Lemche

  -

  R.H. KRISTIANSEN, hvordum har man lov til at være … er er jo Sørines… Sorry

 59. Af Helge Nørager

  -

  Og vdr. fodblod og national stolthed.
  Mange gik i ekstase i 1992 da vi blev Europa,mestre i fodbold.
  Næsten alle glemte bagsiden af medaljen.

  Vi kom med på et afbud.
  Nato var begyndt at bombe Serbien, så de måtte ikke deltage i UK.
  Der var mange døde i Serbien……………

  Sådan er det nu med medaljer de har en bagside, som ofte ikke skal tænkes for meget på.

  PS.
  Denne krig anses i dag af forskere som årsag til at Euro’en blev 10 år forsinket.
  Godt for USA at NAFTA, straks gik igennem i stedet, og kunne skabe en amerikansk udgave først.
  Sammenhæng mellem krig, udskydelse af Euro, og lynskabelse af NAFTA ?
  Tænk selv lidt.
  Men vi fik medaljer og er vældige stolte af vores noble og ædle fodboldhold med Roligans som støtter.
  🙂

 60. Af Martin Jørgensen

  -

  Nørager du har ret , sendefladerne fra VM i fodbold vil givetvis blive domineret af kloge-åger . Et tema som jeg tror kommer til at fylde rigtigt meget er de afstande der er imellem spillestederne, men også det at Rusland har ikke mindre end 9 tidszoner der er at forholde sig til.
  Men helt sikkert nam nam for nørder med en glødende interesse for logistik og udfordringer, så må det sportslige være af sekundær interesse.

 61. Af J L

  -

  Sport har særlig ophøjet status internationalt. Som en konsekvens af det russiske mordforsøg med nervegift i Storbritannien er et stort antal russiske diplomater fra en række vestlige lande blevet udvist og som modreaktion et tilsvarende antal vestlige diplomater fra Rusland. Rusland afholder VM i fodhold. Men ingen lande har som protest meddelt Rusland at deres fodboldslandshold ikke vil deltage, højst at landets ledelse ikke vil deltage. Internationalt fodbold er trods alt vigtigere end et mordforsøg med nervegift udført af Rusland i et vestligt land.
  /Jesper Lund

 62. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Sørensen
  “Russerne vil komme styrket ud af den konflikt fordi de har set nok af marxistisk galskab, hvor imod Vesten ikke kan få nok af galskaben.”

  Nu når vi i vesten ikke kan få nok af Karl Marx , hvornår overtager arbejderne produktionsapparatet? 🙂

 63. Af Henning Svendsen

  -

  Vi dyrker sport på alle leder og kanter !- nogle vægter idræt på høj plan og dyrker det sunde sind og legeme som Jesper Lund
  Vi andre almindelige dødelige må finde noget mere jordnært at dyrke og Borgen er et godt eksempel-her er der gået sport i de mest nedrige ting
  Og på vores egne Blogge har vi en særlig sportsånd !- her sidder nogle få med en Stald af forskellige navne som de kaster ind efter behov
  Hvornår går der sport i at vælte Støvring ned fra førstepladsen ?kun en enkelt forsøger -men et forkølet indlæg hveranden dag er der ikke meget sport i.

 64. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, det store ved 1992 EM var, at det ligesom saboterede hysteriet omrking sådanne evennementer. Det er lidt lige som med Eddie the Eagle, som lagde sportsverden ned med sine hinkesten af briller og så skihop. Alle husker Eddie, men ingen stjernerne, der vant.

  Ligeså i 1992: Det store er ikke, at de vandt; de store er måden. De ankom utrænede hentede rundt på forskellige feriesteder. Da man spurgte Flemming Poulsen, om de kunne klare 90 minutter, svarede han, ja, sagtens, i den første kamp 30 min, i den 2. 30 min, og i den 3. 30 min, underforstået: Så har vi gjort hvad vi kunne óg kan tage hjem. Men så begyndte de jo at vinde, og blev ved dermed.

  Det er nærmest det modsatte af det sædvanlige, og det er det, der gjorde det til noget helt særligt. Nu til sommer skal de sikkert i træningslejr i flere uger inden turen til Rusland. Der bliver ingen grænse for hysteriet.

 65. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Det er eliten som bliver taberne, især den marxistisk indoktrinerede elite, som sidder på det offentlige magt apparat og styrer samfundet.

  En gentagelse af den franske revolution kan blive en konsekvens hvis eliten ikke fatter realiteterne.

 66. Af lars hansen

  -

  vi er mange som har droppet at være læsere eller bloggere hos den belgiske avis, for samtlige debatter er gen nemmanipulerede og c en su re re de. Der kan være flere dage mellem debatemnerne. Seriøse bloggere sort listes. Hos mik kel and er alt blokeret på forhånd. Redig eringen er så useriøs, at der vel kun er 50-100 læsere tilbage. Se den korte.

 67. Af f. jens en

  -

  AF NIELS LE MCHE – 24. APRIL 2018 10:24
  “R.H. KRIST ANSEN, hvordum har man lov til at være … er er jo Sørines… Sorry”

  Få den nu sovet ud.

 68. Af J L

  -

  Henning Svendsen
  Jeg hører til de ca. 30% af almindelige dødelige voksne, som dyrker motionsløb. Det er efterhånden en ret stor gruppe.

  Du kunne selv starte med at motionsløbe.

  /Jesper Lund

 69. Af Helge Nørager

  -

  Den med logistik problemer og tidszone omregninger havde jeg helt overset, klart timevis af ævl.

  Angående løbeture.
  Har aldrig ejet eller haft et kørekort, er dog ikke helt fanatisk med at undlade at bruge biler til transport.
  Og det er ofte et valg for andre, om bilen eller cykel benyttes i det daglige, ikke altid et krav at bil skal bruges.
  Et valg at flytte så tæt på arbejdsplads at cykel kan benyttes osv…..
  Men har trisset rundt på cykel uden at være indblandet i trafikuheld, heldigvis.
  Det er godt for helbred, og jeg opfatter cykelture som en pause i en ellers stresset hverdag.
  Hvilket jeg kunne prise mig lykkelig for på sygdom ramte, men de er dygtige de læger……
  For når man kører cykel, er det den primære opgave for sindet, nogle dage er der også plads til eftertanke.
  Men har ikke meget tiloveres for de mange motorbøller på 65-85 som er begyndt at hærge og regere med deres overlegne fart. 🙂

  Men engang i fremtiden vil dette gratis redskab sikkert blive beskattet også, nogle byer i USA gør det allerede.
  Så min glæde over at kunne tænke 20 kr sparet på en busbillet hver gang cykel bruges, vil nok blive aflyst af en tvungen GPS registrering af hvor jeg cykler, så skattefar kan beregne hvad det vil have kostet i offentlig transport, og så beskatte mig at dette beløb, bare vent……….

 70. Af Niels Lemche

  -

  Jesper Lund,

  Jeg havde en god amerikansk ven, som fortalte, at man derovre kalder det at løbe døden i møde. Han døde faktisk selv alene i skoven under et motionsløb.

  Soya skrev et stykke for mange år siden: “Sport er sundt.” I den sportsgale familie var der kun én, der ikke havde brækket et eller andet, farmand, hvis sportsinteresse begrænsede sig til det, man så i kukkassen fra sin lænestol.

  En rektor på Chicago Universitet fortalte, at når han fik trang til motion, skyndte han sig at lægge sig på divaneseren, indtil anfaldet var gået over.

  Selv nøjes jeg med at gå og svømme!

 71. Af lizzbeth søørensen

  -

  “Af kIm olSe n – 24. april 2018 10:17
  AF LIZBETH SS ØRENZEN – 24. APRIL 2018 10:06
  Hov. Det indlæg komjeg vist til at indsætte i et forkert navn.”

  Om det er skrevet af KO, Hen. Harald/Rosa finder vi nok ikke ud af. Men naturligvis burde disse trolde ikke skrive i andres navne…

  “M.v.h Rosa Haralds. Kristiansen”

  Den islandske nasser har før fortalt at hun skriver i falsk navn i berlingske debat. Altså eksistere hr. Rosa og Fru Harald slet ikke…Hen burde lade være med at blande undertegnede ind i hen´s syge nonsens..Og stå ved de kommentarer hen skriver i eget falskt navn…

 72. Af lizzbeth søørensen

  -

  Er vel de færreste der forstår at trolden lemchenriet får ytringsfrihed i hans utallige navne herinde? Manden er en hasbara manual trold, betalt af israel i anti-dansk virke..

 73. Af Maria Due

  -

  “Den islandske nasser har før fortalt at hun skriver i falsk navn i berlingske debat. Altså eksistere hr. Rosa og Fru Harald slet ikke…Hen burde lade være med at blande undertegnede ind i hen´s syge nonsens..Og stå ved de kommentarer hen skriver i eget falskt navn…”

  Vedkommende lagde ud med et andet navn, det blev brugt samtidig med, at Lemche dukkede op, så måske husker han tidspunktet?

 74. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Jesper Lund
  “Internationalt fodbold er trods alt vigtigere end et mordforsøg med nervegift udført af Rusland i et vestligt land.”

  Jeg håber du er i besiddelse af bevismateriale eftersom englænderne ikke har formået påvise det.
  Kunne det tænkes at briterne er så fortørnede over at de ikke blev vært, at de gør alt for at svine russerne til i håbet om ødelægge oplevelsen for alverdens fodbold fans.

  Det kaldes sore loosers.

 75. Af Niels Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN

  I har så travlt med de giftgasangreb, at I slet ikke har opdaget, at vi io vesten er gået videre. Se RT, og den kører hele tiden. De må virkelig have gjort ondt i Putistan, de anklager.

 76. Af J L

  -

  Niels Lemche
  På Sørines forgående blog skrev jeg, at jeg håber, at når jeg skal dø, så sker det på en løbetur. Hermed giver jeg jo ikke udtryk for, at mit mål med livet er at dø på en løbetur, og at det gerne må ske nårsomhelst, men at når jeg skal dø, så sker det uden at have været igennem et sygdomsforløb forinden. Det vil gerne skånes for. Det blev min 92-årig far desværre ikke. Han var igennem et 4-årigt sygdomsforløb inden sin død. Han mistede iøvrigt livsglisten, da han ikke længere var i stand til at spille tennis eller cykle. Han satte pris på at motionere.

  /Jesper Lund

 77. Af Martin Jørgensen

  -

  Rene linjer eller demokratiets skyggeside ?
  Det drejer sig om det borgerforslag der er rejst omkring et forbud mod religiøst betinget omskæring af drenge.
  Et sprængfarligt emne kan man forstå på de politiske kommentarer der er fremkommet i den seneste tid.
  Debatten herom kunne have kørt på Mikkel Anderssons blog- men der er lukket af for kommentarer.

 78. Af Maria Due

  -

  Martin Jørgensen – 24. april 2018 14:35
  “Rene linjer eller demokratiets skyggeside ?
  Det drejer sig om det borgerforslag der er rejst omkring et forbud mod religiøst betinget omskæring af drenge”

  Endnu en gang svigter Venstre, hvad jeg troede partiet stod for. Med Lars Løkke Rasmussen i spidsen er det hele blevet så pragmatisk og bogholderagtigt gråt. Det er, som om han er ved at slukke selve livsgnisten i partiet og gøre det til et tyggegummiagtigt sammenrend, der kan passes ind, hvor det giver mest økonomisk pote.

  Det er også skuffende, at herboende jøder insisterer på spædbørnsomskæring. Det har de tabt megen goodwill på.

 79. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filter. Om livsgnisten, der er ved at slukkes i Venstre.

 80. Af J L

  -

  Helge Nørager
  Jeg har aldrig ejet en bil, så jeg har transporteret mig på gåben, cykel og med offentlige transportmidler. Mest cykel. Det mest udfordrende var, da jeg i godt 4 år kørte på cykel året rundt 25 km hver vej til min arbejdsplads i Birkerød. Jeg havde en lille følelse af skadefryd, når jeg på cykel drønede derudaf på en cykelsti langs en vej med en lang bilkø.

  Jeg overvejer lige nu at anskaffe mig en elektrisk racercykel, så jeg slipper for at kæmpe mig op af stejle bakker.

  På et tidspunkt havde jeg kun 7 km til min arbejdsplads. Om vinteren valgte jeg så løbe til jobbet. På den måde kombinerede jeg behovet for løb med transport til arbejde.

  /Jesper Lund

 81. Af J L

  -

  Indlæg i filter.
  /Jesper Lund

 82. Af J L

  -

  Jeg har intet imod at folk på bloggen bruger alias, hvis de blot bliver ved med at bruge det samme alias. Men det stiller endnu større krav til dem, der bruger alias, at skrive sobre kommentarer.

  /Jesper Lund ikke alias:-)

 83. Af Jan Petersen

  -

  Jeg fatter helt generelt ikke, hvorfor Berlingske opstiller vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites, når disse meget simple regler stort set overtrædes konsekvent – UDEN nogen form for konsekvens !

  RETNINGSLINJER
  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 84. Af L... Sørensen

  -

  “Kunne det tænkes at briterne er så fortørnede over at de ikke blev vært, at de gør alt for at svine russerne til i håbet om ødelægge oplevelsen for alverdens fodbold fans” BS

  Nej. Det kaldes konspirationsteori og normal russerbot anti-dansk virke..

  “Af Niels Lemche – 24. april 2018 10:24
  R.H. KRISTIANSEN, hvordum har man lov til at være … er er jo Sørines… Sorry”

  Normalt kan man adskille de to via at Sørine skriver samfundsrelevante indlæg, og kathrine kun noget om flere penge til kirkerne..

 85. Af L... Sørensen

  -

  “Kunne det tænkes at briterne er så fortørnede over at de ikke blev vært, at de gør alt for at svine russerne til i mht omskæring…

  Grundentil den manglende lovgivning her er jodernes store magt. Hvis man nærstuderet berlingskes 50 avisers ejerskab i belgien, ville man der uden tvivl finde joederne for bordenden. Sådan er det over hele vesten. Derfor avisens manglende opbakning til støtte af flertallets ønsker.
  Glem ikke at berlingskes weekendavisen styres af en joede , der skriver bøger om omskæringens og børnetortur retfærdigheden?

 86. Af L... Sørensen

  -

  “Kunne det tænkes at briterne er så fortørnede over at de ikke blev vært, at de gør alt for at s….vine russerne til i mht omsk..æring…

  Grundentil den manglende lovgivning her er joed..ernes store magt. Hvis man nærstuderet berlingskes 50 avisers ejerskab i belgien, ville man der uden tvivl finde jo..ederne for bordenden. Sådan er det over hele vesten. Derfor avisens manglende opbakning til støtte af flertallets ønsker.
  Glem ikke at berlingskes weekendavisen styres af en jo.ede , der skriver bøger om omsk.æringens og børnetort..ur retfærdigheden?

 87. Af L... Sørensen

  -

  mht debatreglerne Jan…

  Står der tydeligt at kommentare skal være debatrelevante uden personangreb. Dette er dine smålige konspirationsindlæg aldrig.

  Du har som sædvanligt ikke skrevet en kommentar angående emnet, som b reglerne ellers forskriver..Du er en trold. Som lemchenriet af den kujonagtige slags ,der uafbrudt beder avisen fjerne kritiske stemmer, som ikke deler jeres mening..

 88. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Helge Nørager
  Jeg har aldrig ejet en bil, så jeg har transporteret mig på gåben, cykel og med offentlige transportmidler. Mest cykel. Det mest udfordrende var, da jeg i godt 4 år kørte på cykel året rundt 25 km hver vej til min arbejdsplads i Birkerød. Jeg havde en lille følelse af skadefryd, når jeg på cykel drønede derudaf på en cykelsti langs en vej med en lang bilkø.

  Jeg overvejer lige nu at anskaffe mig en elektrisk racercykel, så jeg slipper for at kæmpe mig op af stejle bakker.

  På et tidspunkt havde jeg kun 7 km til min arbejdsplads. Om vinteren valgte jeg så løbe til jobbet. På den måde kombinerede jeg behovet for løb med transport til arbejde.

 89. Af L,,,, Sørensen

  -

  Står tydeligt at kommentare skal være debatrelevante uden personangreb i b reglerne… Dette er dine smålige konspirationsindlæg aldrig,j…an

  Du har som sædvanligt ikke skrevet en kommentar angående emnet, som b reglerne ellers forskriver..Du er en tr.o.ld. Som le..mc..henriet af den ku.jo.na.gtige slags ,der uafbrudt beder avisen fje..rne kritiske stemmer, som ikke deler jeres mening..

 90. Af L,,,, Sørensen

  -

  indlæg i fiifleriet til jan om b debatreglerne. Som han aldrig følger? …

 91. Af L,,,, Sørensen

  -

  ind Gennemsnitsalderen for min familie er 67 år for mænd. . Min far, farfar og oldefar. Alle 67. Men de levet interessante liv alle.

  Helbredsfanatikerne er alle nogen kedelige mennesker, som vægter krop højere end sind. Og bruger alt for meget tid på motion. Lidt produktiv havearbejde, frivilligt arbejde mv. ville være langt mere produktivt for dem selv og samfundet. Istedet for den spildte motionstid..

  Især til grin de middelalderen småmotionister der bruger formuer på sportstøj-cykler mv. Samme type der ikke giver en kr. til afrika indsamlinger mv. Deres sind tager skade af motion. Gør dem til konkurrencemennesker. Som er noget dybt fælt og stygt noget..

 92. Af Jan Petersen

  -

  “Især til grin de middelalderen . . . . ” – her en tweet fra en der heller ikke rigtig behersker det danske sprog:

  Lars Løkke Rasmussen
  @larsloekke
  Du kan prøver alle mulige versioner, men det har ikke meget med sagen at gøre. Afsætter er, at Poul Madsen skriver, at min kone er blevet fyret (står på forsiden af deres papiravis). Er det rigtigt?
  00.12 – 24. apr. 2018

  PS: Mine krumme tæer i sutskoene har stadig svært ved at rette sig – helt ud. 😉

 93. Af Lizbeth SS Ørenzen

  -

  Motionister er neurotiske selvplagere, der tager en frivillig ekstratur i hamsterhjulet i deres fritid, og som mobber alle, der – i modsætning til dem – har et naturligt forhold til fedt, sukker og alkohol.

  Disse masochistiske anorektikere tror tilsyneladende, at “det skal gøre ondt, før det gør godt” – selv når de ser andre motionister falde døde om.

  Men, hvorfor skal det hele være så surt?

  Så håret ud, og slå dig løs. Man har ikke levet, hvis man ikke har prøvet heroin, eller sex med mindreårige gravhunde. Det sagde min far ihvertfald, men staklen kunne også lukke det værste lort ud, når han var stangstiv.

 94. Af Jan Petersen

  -

  En dansk statsminister der end ikke er i stand til at skrive korrekt dansk “Du kan prøver” – og bruger ikke anvendelige ord “Afsætter” er, . . . . . hvor fanden er vi henne i bare nogenlunde almen forståelse ? !

 95. Af ki ..m Ols. en

  -

  Pæd ofili skal lovliggøres. Jeg er træt af at må.snige mig ind på plej.ehjem for at få mine numser…Ballerne hænger også tit.

  Derfor er mig og ja n flyttet til Thailand.

 96. Af Jan Petersen

  -

  Derfor et yderst relevant spørgsmål – er vi virkelig styret af intellektuelle undermålere?

  Tilsyneladende ikke et fænomen forbeholdt Berlingske blog kommentarspor. Det går helt op på statsministerplan 🙁

 97. Af ki ..m Ols. en

  -

  Der er frit valg på børnehjem der…

  Som min partner J an siger.. “når man ikke må tage dem fra Danske børnehjem, er det da godt at vi har det fantastiske Thailand”..

 98. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et brugbart hint til pædofile – søg lidt hjælp hos den katolske kirke. De er leverandør af unge kordrenge, og helt sikkert også – unge korpiger 🙂

 99. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er det her fake navne shit stadig en pain in the ass:
  L,,,, SØRENSEN, LIZBETH SS ØRENZEN , KI ..M OLS. EN –

 100. Af Jan Petersen

  -

  Jeg elsker “pain in the ass”. Både at give og modtage.

 101. Af Henrik S

  -

  De personer der betaler penge for at se en flok idioter løbe rundt efter en bold , hører vel til samme segment som de der betaler for at se en flok prostituerede have sex med hinanden.
  Problemet er , at der er så mange penge i lortet , bla. For de prostituerede i pressen , tv ,kongehuset m.m.fl. Og penge giver prestige , samt at der er så mange danskere der er for fede og for dovre og derfor hellere vil sidde på deres flade røv og se på , end selv at deltage.
  Sådan er det bare i et samfund bestående af næsten udelukkende inferiøre personer.
  Bevises så tydeligt af ovenstående debatatører.
  At blande moral ind i den slags primitiv underholdning , er bare helt til grin.
  Også når der blandes migranter ind i det , hvor alle de selvfede får orgasmer på stribe.
  Det eneste gode man kan sige om dette idioti er , at der ikke er skattekroner indvolveret.

 102. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ B. Mortensen
  “Nu når vi i vesten ikke kan få nok af Karl Marx , hvornår overtager arbejderne produktionsapparatet?”
  Lenin og Mussolini og mange andre socialister gik og ventede på at arbejderne, i følge Marx`s forudsigelse, ville starte revolutionen og overtage produktionsapparatet.
  Det skete aldrig, hvorfor kommunisterne valgte den voldelige magtovertagelse, og fascisterne valgte den demokratiske vej til magten.
  Under 1. verdenskrig erfarede Mussolini og andre socialister at arbejderne ville kæmpe for det nationale og ikke et abstrakt verdenssamfund.
  Det ses i fodbold hvor det er de nationale hold som kan få folk engageret.
  Da danskerne vandt europamesterskabet festede og fejrede danskerne den nationale sejr.

 103. Af Niels Lemche

  -

  Henrik S, nå så du blev aldrig til noget som dreng, var måske den, der sidst blev valgt til et hold. Så de store drenge spille, men måtte ikke være med, og nu skal dit had til dem udbasuneres. Patetisk.

  Kampen mellem Liverpool og Roma i aftes var egentlig det bedste svar til folk med din holdning. Når man ser begejstringen hos Mo, der bare scorede to mål og lagde op til to, og som takker Allah med hovedet i jorden hver gang, han scorer, mens publikum jubler og synger hyldestsange, så kan man kun sige: Ja, det er rigtig alt sammen med de forkælede millionærer; men når man ser deres spilleglæde, deres reaktioner, når de vinder, og når de taber, så handler det for dem i de 90 minutter, de er på banen, ikke om penge, men om at vinde.

  Så sure gamle mænd, dem har vi nok af.

 104. Af Maria Due

  -

  Bvadr.

 105. Af j. hans En

  -

  Fodbold kan være en ret underholdende sportsgren.
  Og i modsætning til andre sportsgrene, så er fodbold en sport, som vi alle har haft mulighed for at deltage i som børn.
  Så fodbold er indgroet i mange af os.
  Fodbold er udmærket som motion for ældre mennesker.

 106. Af R.H. Kristiansen

  -

  Henrik S, der er skattekroner indvolveret i sport og især fodbold. Kommuner giver tilskud til klubber og sportshaller. Hvem betaler for børnene fra de er små og hvem tror du betaler til Team Danmark? Det er sundt at dyrke idræt, men der er ikke nogen sundhed i professionel fodbold, her drejer det sig om penge og mange penge. Selvfølgelig kan spillerne være dygtige og fodbold underholdende.
  Fodbold er ganske enkelt underholdning og indtægtskilde for deltagerne og betalte spillere er i nogle tilfælde meget velbetalte skuespillere og somme tider ikke særligt intelligente, men nogle er intelligente nok til at snyde i skat. Hele sportsverdenen er blevet korrumperet af penge. Fodboldspilleres intelligens ligger i benene og i fysikken. I fattige lande kan fodboldt være en vej til et bedre liv. Jeg kender én person, der har fået et bede liv, grundet sport. Det hed sig engang, sund krop i et sundt legeme. Nu bruges alle mulige tilgængelige stoffer og metoder på vej til berømmelsen. Efterhånden er der alt for ofte ikke den store sundhed i sporten. Sportsklubber og forbund er blevet til en klingene mønt, hvor gamle tykke korrumperede mænd regerer. Se på FIFA og mange andre. Du skriver, at det kun er idioter, der mener, at der skal en ordentlig moral ind i sport. Jeg mener, at sportsklubber og forbund bør vise ordentlig moral og de burde være et forbillede for børn og unge mennesker i hvad ordentlighed og redelighed i sporten angår. I stedet ser man fuldfede afdankede mænd kæmpe om magten i idrætsforbund og sammenslutninger med alt tilgængeligt, så som penge og korruption.

 107. Af j. hanSe n

  -

  I topfodbold er der mange ting som man kan finde frastødende.
  Som f.eks. korruptionen, de vanvittige lønninger og fanatismen.

 108. Af J L

  -

  Lige nu har jeg er svært ved at tage mig sammen til at løbe morgenløbeturen, da det småregner udenfor. Men erfaringen fortæller mig, at når jeg først er kommet afsted, så fortryder jeg det bestemt ikke. Så vil jeg kunne fortsætte resten af dagen med velvære og med oplevelsen af dagens vejr.

  /Jesper Lund

 109. Af R.H. Kristiansen

  -

  J Lund
  Jeg motionerer som du gør og jeg cykler. Det er godt for både fysikken og nan bliver glad. Jeg har dyrket meget sport, så som håndbold, ski, volleyball, babminton og svømning. Fik faktisk en guldmedalie i volley med et hold. Det er dog lang tid siden. Nu dyrker jeg steptræning næsten hver dag i en time, før eller efter arbejde, som jeg cykler til. Step er som at gå op ad en trappe. Man kan faktisk også se film eller nyheder imens. Jeg duer ikke til løb, på grund af et slapt ledbånd på det ene ben. Step giver pokkers god kondition og det koster kun brættet og farten bestemmer man selv. Jeg kender sportsmiljøet. Ikke alle trænere er egnede. Mange gør dog godt arbejde blandt børn og unge. Jeg fik engang en albue på knoglen over højre øje under håndboldtræning. Trænerens kone gav mig en gevaldig albue, det var ikke med vilje, jeg stod i forsvar. Jeg var selv kun 15 år. Resultatet var en sprække i knoglen og et gevaldigt sæbeøje. Om han kiggede til mig for at se om jeg var i orden. Selvfølgelig gjorde han det ikke. Manden var en åndelig ørken. Mange trænere gør dog et fint frivilligt arbejde og er med til at holde børn sunde og i et godt fællesskab, samtidig de holder mange fra at lave unåder.

 110. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  man bliver glad
  medalje

 111. Af Martin Jørgensen

  -

  Marie Due 24/04 kl 14.52
  Den liberale gnist i Venstre blev efter min mening slukket da Fogh regeringen skød Søren Pinds og andre unge Venstrefolks 10 liberale teser ned. Sådan noget pjat var tiden ikke til lød det dengang fra Venstres top
  Se bare hvordan det siden er gået for nogle af de unge “venstreløver”Peter Christensen og Martin Gertsen er ude af politik og de resterende er reduceret til tandløse løver der følger partilinien, udfra devisen vil du i verden frem så ti og buk.
  Noget af det samme kan opleves også hos socialdemokratiet, hvor Gjerskov har fået sparket som ordfører, fordi hun insisterede på at følge sin egen overbevisning.

 112. Af Lissbeth sørensen

  -

  Jan petersen skrivet at hans parrner er ko. Dette har jeg haft på fornemmelsen i lang tid, med deres begges trolderier.

  BS. Mussolini var ligesom dig nazist og fascist. Dette har intet med socialisme at gøre. Mussolini dræbte socialisterne..

  Utroligt som de nationalkonservative herinde lyver?

 113. Af Lissbeth sørensen

  -

  PS. fjern venligst jan s indlæg 19.57 i mit navn…

 114. Af Lissbeth sørensen

  -

  PS. fje.rn venligst ja..n s ind..læg 19.57 i mit navn…

 115. Af R.H. Kristiansen

  -

  Venstre er et pamperparti, der for størstedelen består af jyske folketingspolitikere, som er ved at splitte landet ad. De sælger sammenholdet for at kunne sidde fast på taburetten i Venstres hunderedeårsrige i Jylland. Velbekomme. De er som FIFA.

 116. Af Lissbeth sørensen

  -

  Flæskepartiet består så godt som kun af jyske indvandrer til sjælens ø. Lav lillebæt om til en fast grænse, eller bedre sælg svinefarmlandet til tysken..

  Alt dårligt i Danmark kommer fra Jylland..

 117. Af Helge Olsen

  -

  Hvad er værst? At (fhv.) sportsstjerner og forbilleder –
  1. optræder i TV for et land som p.t. er udlagt som bad guy i international storpolitik? –
  2. arbejder som træner i et land, hvis kultur og menneskesyn vi i bedste fald er fremmede over for? eller –
  3. optræder i udenlandsk baserede TV-medier som reklamesøjler for spil- og bettingfirmaer i et Danmark, hvor ludomani og spilafhængighed ødelægger flere og flere hjem og familier??

 118. Af Henrik S

  -

  R.H.Kristiansen
  Jeg mener , at sport er noget man selv dyrker og ikke noget man skal se på , med mindre det er bekendte der dyster.
  Lemche
  rigtigt jeg spillede ikke meget fodbold som barn , derimod var jeg skolemester i atletik og på skoleholdet der vandt danmarksmesterskabet flere gange i redskabsgymnastik.
  så jeg behøvede ikke at blive valgt , men udfra dit erhverv med religion og hjemmeværnet kan jeg tænke mig at du har været den lille tykke duksedreng , der nu kompenserer ved at sidde og se fodboldkampe på tv om søndagen .

 119. Af Gert Hansen

  -

  citat: ..’ og som takker Allah med hovedet i jorden hver gang, han scorer, ..’

  Det er en fodboldkamp, ikke et bønnemøde, man overværer.

  Eller rettere, det var, for fodboldkampe er ved at udvikle sig til det sidste. Og det gælder for både muslimer og kristene spillere. Specielt fra importerede spillere af ikke-europæisk herkomst.

  Det er patetisk at overvære. Bønner hører til i kirken eller moskéen – ikke på en foldboldbane, eller det offentlige rum i øvrigt.

  Hvem beder de egentlig til når de brænder en chance, som de burde have scoret på? Skyldes det at de ikke har bedt nok?

 120. Af Helge Nørager

  -

  Ho ho, sjovt at læse, om hvordan voksne akademikere fabulere om hinandens skoletid.
  Jeg har en medfødt fejl på rygsøjle, den buer fra en anden ryghvirvel end ved standart homo sapiens.
  Hvilket ingen af de pensionerede stabs sergenter der som idræts lærer blev rasende over mine manglende talenter kunne indse, eller fatte.
  De hånede mig konstant for ikke at kunne hoppe over plint og buk, først ved session da en rygoverlæge fra Silkeborg, gav mig det grønne kort pga. dårlig ryg.
  Var der nogen som fortalte mig at min ryg begrænsede mine evner.
  Indtil da var jeg blot blevet mobbet, hånet og latterlig gjort af undervisere og dem som kunne hoppe over bukken, på den høje indstilling.
  Fodbold, har ikke styr på alle de fodskader og skinnebenssår, rige forældres børn, kunne påføre mig når det var fodbold.
  Deres fodbold støvler blev ofte brugt til andet end at sparke til bolden, mest til et effektivr spark over skinneben, eller et stempel på foden.
  Og de idræts gale stabs sergenter, opmuntrede til denne adfærd, sådan var tiden dengang.
  Det endte en sommer hvor jeg begyndte at spille rygby i stedet for fodbold, efter et par gode skulder taklinger var det røde kort hjemme, og min spille tid var aldrig over 10 min.
  Ho ho.
  Som straf kunne jeg så få lov til at løbe konstant rundt om fodbold banen.
  Deraf min holdning til at løbe. 🙂
  Det er en staf.
  Som FDF har jeg dog løbet mange kilometer som orienterings løb, og det sidste år i skolen, var det en mere fornuftig underviser, han lod dem som ønskede det køre cykelløb.
  Men han var også en af de bedste amatør cykelryttere i DK, tak Erik Skelde.

  Alle kan en for for idræt, men ikke alle er gode til fodbold eller redskabs gymnastik, og for mange er skoletidens idræts timer, forbundet med negative oplevelser, hvor den mest gemene mobbende adfærd, blev dyrket af undervisere som elver rigtigt kunne tage ved lære.

  Og det selv i et tilfælde hvor en medfødt rygskade umuliggør mobbers forventninger til elev.

 121. Af Gert Hansen

  -

  Hr. B Mortensen:

  ‘Nu når vi i vesten ikke kan få nok af Karl Marx , hvornår overtager arbejderne produktionsapparatet? ‘

  Det er ikke nødvendigt. I Danmark nationaliserede politikerne istedet befolkningens arbejdskraft. Via indkomstskatter, moms, afgifter og brugerbetalinger til det offentlige. Ret genialt, må man sige. Det er meget mere effektivt. Virksomheder og arbejdspladser kan forsvinde eller flytte – befolkningen er stationær og er der til alle tider.

 122. Af J L

  -

  R.H. Kristiansen
  Island blev i går DR1’s sundhedsmagasin fremhævet som et foregangsland i bekæmpelse af rygning og brug af alkohol blandt unge, bl.a. ved at staten giver et månedligt beløb til børnefamilier, så deres børn kan deltage i fritidsaktiviteter og på den måde holde dem væk fra at lave unoder.

  /Jesper Lund

 123. Af Bjørn Sørensen

  -

  Som sædvanligt ævler og vrøvler Lissbeth Sørensen i sin totale uvidenhed om realiteterne.
  Hvad med at læse op på de historiske kendsgerninger.
  Mussolini var en ledende marxist i Italien, og var aktiv skribent i udviklingen af socialismen, og i øvrigt var han socialist til sine dages ende.
  Men han oplevede som soldat under 1. verdenskrig at det nationale kunne samle og engagere folk, hvilket er nødvendigt hvis man vil stræber efter politisk magt og indflydelse.
  Derfor udviklede Mussolini sammen med andre intellektuelle marxister fascismen, hvor det nationale sammen med socialismen var det bærende fundament.
  Og det gav pote, for partiet blev valgt ind, og i 1922 blev han statsminister.

  I sport er det nationale helt afgørende for folks engagement og entusiasme.

  Er du i tvivl om at det også gælder for politik?

  Her en liste over nationalister: De franske revolutionære, Churchill, D`Gaulle, George Washington, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Castro, Che Guevara, Pol Pot, Gandhi og mange flere.
  Mon ikke mange danskere er nationalister når det kommer til stykket.

 124. Af Maria Due

  -

  MARTIN JØRGENSEN – 25. APRIL 2018 06:53

  Ja. det er vi enige om. Det var Fogh, der startede miseren. En stærk leder, der ikke giver plads til at udvikle talenterne, er en destruktiv leder. Nu er det ved at være på tide at efterspørge et nyt liberalt parti med et mere klassisk indhold. Jeg kan dog ikke se Søren Pind som dets leder.

 125. Af kiM olSe n

  -

  AF LISSBETH SØRENS EN – 25. APRIL 2018 07:30
  “PS. fjern venligst jan s indlæg 19.57 i mit navn…”

  Det er ikke maj som har indsat indlægget.

 126. Af Maria Due

  -

  Gert Hansen – 25. april 2018 08:13

  Helt enig, en fodboldkamp skal ikke være et bønnemøde, og dommerne burde sige fra.
  ——-

  Ang. en times steptræning dgl., er det helt unødvendigt for at få og opretholde en god form. Det er sandsynligvis også skadeligt i længden.

  Svar til Martin Jørgensen i filteret.

 127. Af Maria Due

  -

  Igen igen i filteret med kommentar, der overholder reglerne.

 128. Af Niels Lemche

  -

  HENRIK S , jamen så skulle du da have forståelse for betagelsen af sporten!.

  Nej, jeg var ikke den lille tykke dreng. Jeg var i min folkeskole til fjerde mellem (jeg er så gammel) skolens bedste håndboldspiller. Måtte stoppe som 15-årig på grund af dårlige knæ, som stadig kan genere mig. I gymnasiet var jeg en af de tre bedste håndboldspillere på skolen, og spillede som junior og yngling i HG og siden Lyngby.

  Jeg stoppede den dag, jeg begyndte på universitet, rent instinktiv. Der ville gå for megen tid hermed. Men jeg savner det egentlig stadigvæk.

  Så fik jeg motion i hjemmeværnet indtil, jeg endte som skrivebordsgeneral på hjemmeværnsdistriktet.

 129. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, læs “Hannibals træsko” af H.C. Branner i “Om lidt er vi borte”. Den handler om, hvordan det gik den store arbejderdreng, der kom i fin skole, og var dygtig til fodbold, men kom til at brække benet på en af de fine drenge.

 130. Af Martin Jørgensen

  -

  Fra min skoletid på Frederiksberg(Sønderjyllandsskolen ) husker jeg den fælles skoleidrætsdag som omfattede alle skolerne på Frederiksberg.
  Dagen startede med en fælles indmarch på Frederiksberg stadion hvor vi som var udtaget til at konkurrere i de forskellige discipliner blev linet op skolevis på fodboldbanen.
  Herefter blev der holdt en tale om vigtigheden i at man i fællesskab kunne konkurrere mod hinanden i en god og fair ånd.
  ( jeg kan ikke huske om det var daværende Frederiksberg borgmester Stæhr Johansen der holdt talen) . Men en stor oplevelse var det , når man stod der i sine nykridtede gummisko og ventede på at dagens konkurrencer blev skudt i gang.
  Det er vel noget nær det nærmeste man kan komme , begrebet de rene hjerter i sport.

 131. Af j. haNse n

  -

  AF NIELS LEMC HE – 25. APRIL 2018 09:52
  “men kom til at brække benet på en af de fine drenge.”

  Ja. Man skal passe på.
  Både i skolerne og i søværnet erfarede jeg, at borgerskabets fine sønner let gik i stykker.
  Så man viste hensyn.
  Det var vel også derfor, at man sjældent mødte dem i handelsflåden

 132. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, jo man mødte dem sådan set på exercerskolen. Det var en festlig forsamling.

  Der var storskipperen og småskipperen i min deling. Den første sejlede store tankskibe på salten sø, den anden hyggede sig med coastersejlads i hjemlige farvande. Og så var der Batmand, der ville være frømand. Han var tilbage i geleddet inden for 24 timer.

  Og så endte jeg i et kompagni, hvor man samlede alle dem, der kom for sent den første dag. Det var skolens bedste kompagni.

 133. Af Finn Bjerrehave

  -

  Pas på med rene hjerter, og her tænkes på omskæringsdebatten på børn af anden race, og vi Danskere fortvivler, vi vil nemlig bestemme over gammelt religiøst procedure, og så må befolkningsgrupperne rette ind,eller returnere til deres religiøse base.
  Vi har nemlig sat os i hovedet, vi kan ikke stoppe Incest i Grønland, og derfor retter vi blikket på omskæring, og hvor kan sejren bæres i hus?
  Danmark har nu bevilliget 700 millioner til Syrien , og omskæring er ikke tilføjet som et krav,altså vi er stadig bløde i knæene, måske vi skulle bruge disse 700 millioner på at tilbageføre Syriske dessertører og militærnægtere som befinder sig i Danmark, ellers bliver borgerkrigen aldrig færdig, .
  Rene hjerter krøllet fantasi. Finn Vig

 134. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “… her tænkes på omskæringsdebatten på børn af anden race”

  Mener du virkeligt, at omskårne tilhører en anden race?

  Det mente nazisterne som bekendt også.

  Du er helt på linie med de omskårne, religiøse racister, der selv mener, at ikke-omskårne er vantro undermennesker, som de omskårne har en gudgiven ret til, at behandle som dhimmier/goyim – dvs. vantro undermennesker.

 135. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Hvis man blot erstatter den biologiske hudfarve-racisme, med religiøst baseret racisme, ved at acceptere de religiøse racisters påstand om, at de tilhører en særlig race, så har man på ingen måde løst racismeproblemet, men blot flyttet det.

  En del magtfulde, fundamentalistiske, jødiske racister mener virkeligt, at de har en gudgiven ret til, at dræbe vantro undermennesker.

  Uddrag fra “Netanyahu and the Laws of Killing ‘Goyim’ ” af Sefi Rachlevsky Apr 23, 2013, Haaretz 23. april 2013:

  “It was Prime Minister Benjamin Netanyahu’s announcement saluting a Torah giant, teacher and arbiter of Jewish law. We’re talking about Rabbi Yaakov Yosef, who was arrested for giving a letter of approbation to the work “The King’s Torah − Laws of Killing Non-Jews.”

  As a rabbi, Yosef contributed to and expanded the body of racist halakha ‏(Jewish religious law‏) against Arabs, “goyim” and homosexuals until his recent death. But all this is dwarfed by the simple and unnerving fact that the prime minister of Israel referred to one of the people behind the “The Laws of Killing Non-Jews” as a posek gadol − a great halakhic arbiter.

  No Western leader could be caught doing something comparable, even if he’d wanted to. No one in the West publishes books on “the laws of killing Jews,” or on “the laws of killing non-Christians,” or on “the laws of killing non-whites.” They would be marched straight to prison, and anyone saluting them as “great arbiters” would be booted out of public service.”

 136. Af liss sørensen

  -

  “AF KIM OLSE N – 25. APRIL 2018 09:32
  AF LISS…BETH SØRE..NS EN – 25. APRIL 2018 07:30
  “PS. fjern venligst j..an s indlæg 19.57 i mit navn…”
  Det er ikke maj som har indsat indlæ..gget.”

  Naturligvis ikke. Det ved Ja..n -k…o co godt.

  RASM…USSEN. Man er vel ikke en anden race , blot fordi et folk har specielle næ..ser? Vil jo svare til t de jyske venstre flæsk..espiser som løkke mv. var en unik race med deres fedt?

  Løkke har forresten forsøgt at nedlægge eb hele natten. Har brugt hele natten på at chikanere hele Danmarks Poul der.

  BS.

  Mage til vrø..vl..

  Mus..solini og hit…ler så begge røde som fjenden. Og dr..æbte dem.

  Dine folk gjorde det altså..Din side..

 137. Af Gert Hansen

  -

  Maria Due:

  Helt enig i, at en fodbolddommer bør standse religiøse ritualer på banen.

  En spiller udviser utilbørlig optræden ved at tage en trøje af ved scoring, men ikke ved at smide sig ned og sende en bøn til Allah,eller slå korsets tegne og pege mod himlen. Hvis han hev et politisk budskab frem, fik han også en advarsel eller blev smidt ud.

  Men når det drejer sig om religion, bliver alle (undtagen de religiøse) så bonerte og sky som bare pokker. I gamle dage sagde man, at politik og idræt ikke hører sammen. Det gælder åbenbart ikke religion og idræt.

  Et sidespring: Og så er jeg i øvrigt blevet chokeret på det sidste, idet tilskurere til fodboldkampe i England er begyndt at pifte og boohe når modstanderen har bolden. Det er forfærdeligt i det land der tidligere opfandt fair-play! Det var ellers noget man kun oplevede i østlande. Vel blot et andet udtryk for tingenes generelle udvikling.

 138. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Man er vel ikke en anden race , blot fordi et folk har specielle næ..ser?”

  Har jeg påstået dét?

  Det er, til din oplysning, ikke næsens størrelse, der afgør, om man kan kalde sig for jøde, og det er kun i din fordomsfulde, og fundamentalt misforståede opfattelse af verden, at alle jøder har store næser.

 139. Af Flemming Lau

  -

  Rene hjerter er sjældne fugle i top idræt idag. Sports underholdningen er mere en konkurrence mellem de forskellige medicinske industrier, desværre! Betyder det så at man ikke kan “nyde” sportsfolkenes addræthed i dysten, næ! Men jeg tror bare at mange har fået et mere nøgternt forhold til den professionelle sportsverden, glorificeringen er simpelthen forduftet ovenpå alle skandalerne. Tilbage står fascinationen i at se udfoldelsen af tekniske færdigheder, på som når man er vidne
  dygtige håndværkere, læger, kunstnere og flyvere, bare for at nævne nogle eksempler!

 140. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som apropos til – “Pas på de rene hjerter” – en god gylden regel, der altid holder vand . . . . follow the money 😉

 141. Af Maria Due

  -

  Martin Jørgensen – 25. april 2018 10:03

  Jeg bliver helt nostalgisk over at læse om nykridtede gymnastiksko. For piger var det jo også tit de pænere sommersko, der skulle have en omgang.

  Til de mere renhjertede optrin hørte også nytårsparaderne for diverse spejderkorps, FDF og DUI’ere, hvor det i hvert fald for spejderne var mest reglementeret at nøjes med strømper knap til knæene og ellers bare lår. Forbud mod overtøj. Suppleret med en gudstjeneste, mens ens moder opsendte en bøn om, at man ikke blev ramt af lungebetændelse.

 142. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos nostalgi og diverse spejderkorps, så er jeg selv årgang 1950 og ville som knægt meget gerne være spejder sammen med mine jævnaldrende kammerater. Det ville mine forældre absolut ikke høre tale om. I stedet for blev jeg tilbudt klaverundervisning. Hvilket undrede mig meget på det tidspunkt. Fandt så senere ud af, at det formentlig skyldes kraftig mistanke om voksne pædofile indenfor spejderbevægelser. Så pænt tak til mine forældre – jeg lærte til gengæld at spille klaver og senere andre instrumenter. 🙂

 143. Af li...sb..eth sør...e..nsen

  -

  spejderbevægelsen er en borgerlig forbrydelsesorganisation. Meget lig frimurerlemchenriet..

  Frimurer var normalt spejdere.. 🙂

 144. Af li...sb..eth sør...e..nsen

  -

  spejderbevægelsen er en bo…rgerlig forbry…delsesorganisation. Meget lig fri..murerlem.che..nriet..

  Frim…urer var normalt spejdere.. 🙂

 145. Af li...sb..eth sør...e..nsen

  -

  spejderbevægelsen er en bo…rgerlig forbry…delsesorg..anisation. Meget lig fri..m..urerlem.che..nriet..

  Fr..im…urer var normalt spe..jdere.. 🙂

 146. Af lisssebethian søreenseeen

  -

  ras….

  jødekrummernæser giver meget arbejde tilnæsekiruger..Især i usa..

  Men kun blandt de semittiskeoriginalejøder naturligvis. De flestejøder er europæeer-afrikanere-russere mv og indgiftet..og altså genetisk megetlidtjøde…

 147. Af lisssebethian søreenseeen

  -

  jødenæserne kan være små eller store. Har ikke sagt andet, hr. scientologist?

  Men generelt er de store. De er dog alle krum. me…

 148. Af lisssebethian søreenseeen

  -

  jødernepåstår altid at de er en race og et udvalgt folk? Ligesom scientologister som dig, islamisterne, jehovas vidner mv. Cuckoo folket med andre ord..

  Her adskiller buddhismen og kristendommen sig..Ihverfald i den lutheranske tro. De påstår intet således..

Kommentarer er lukket.